FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Informatica (Științe ale Educației)

Domeniul de formare profesională
Științe ale Educației
Ciclu I (Licența)

Specialitatea “Informatică” (Ştiinţe ale educaţiei) oferă posibilitatea de a cunoaşte bazele teoretice ale informaticii şi matematicii, fundamentele programării, diverse tehnici de programare. De asemenea, planul de învăţămînt include în sine integral componentele modulului psiho-pedagogic.

Domeniul de formare profesională „Educaţie şi formarea profesorilor” asigură pregătirea specialiştilor în domeniul general de studiu 14 Ştiinţe ale educaţiei. În acest domeniu se încadrează specialitatea 141.02 Informatică.

Pe lângă modulul psiho-pedagogic, studenţilor li se oferă la alegere pregătire aprofundată în una din direcţiile: tehnologii de programare, inteligenţă artificială, baze de date, reţele de calculatoare.

Scopul programului constă în pregătirea informaticienilor, specialiştilor în domeniul educaţiei, profesori de informatică în învăţămîntul pre-universitar, informaticieni-programatori.

Titlul conferit absolvenţilor este “Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei”. La finalizarea Programului de studii superioare de licenţă, Ciclul I, se acordă diploma de licenţă echivalentă cu 180 credite academice în sistemul ECTS.

Admiterea la facultate se realizează în baza concursului diplomelor de bacalaureat, de studii medii de specialitate (colegiu) şi a celor de studii superioare sau de licenţă. Facultatea asigură pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de studii pe plan internaţional şi mobilitatea academică a studenţilor.

Calificarea ciclului I (licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei) este oferită studenţilor absolvenţi care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv examenul de licenţă)  cel puţin cu nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe:

  1. Cunoaşterea bazelor teoretice ale diferitor compartimente ale informaticii în volumul necesar obiectivelor activităţii profesionale alese;
  2. Identificarea conexiunilor dintre prevederile politicilor educaţionale şi domeniile matematicii şi informaticii;
  3. Realizarea procesului educaţional în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
  4. Crearea mediului psiho-social favorabil şi comunicarea eficientă în context educaţional;
  5. Realizarea eficientă a managementului educaţional;
  6. Evaluarea eficienţei procesului educaţional;
  7. Deschiderea spre schimbare, elaborarea metodelor eficiente de predare/evaluare bazate pe tehnologii moderne din domeniul educaţiei şi din domeniul tehnologiilor informaţionale;
  8. Dezvoltarea şi perfecţionarea profesională continuă.

Absolvenţii specialităţii „Informatică” pot activa în calitate de pedagog, profesor de informatică în învăţămîntul pre-universitar; în calitate informatician, programator, operator, administrator de baze de date şi de reţele de calculatoare, în ministere şi departamente, întreprinderi de stat sau private. De asemenea, titularul diplomei de licenţă are acces la studii superioare de masterat de cercetare din acelaşi domeniu şi la studiile de masterat profesional din domenii înrudite.


Conținutul programului de studii
Codul disciplinei Titlu Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite
F.01.O.001 Arhitectura Calculatorului şi Limbaje de Asamblare I (Ciclu I) Examen 6
F.01.O.002 Fundamentele Programării I (Ciclu I) Examen 6
F.01.O.003 Logica Computațională I (Ciclu I) Examen 4
F.01.O.004 Calcul Diferențial I (Ciclu I) Examen 4
F.01.O.005 Algebră I (Ciclu I) Examen 4
G.01.O.006 Limba străină (limba engleză) I (Ciclu I) Examen 6
G.01.O.007 Educație fizică I (Ciclu I) Colocviu 0
F.02.O.008 HTML, CSS, JavaScript II (Ciclu I) Examen 5
F.02.O.009 Tehnici de Programare II (Ciclu I) Examen 5
F.02.O.010 Sisteme de Operare II (Ciclu I) Examen 5
F.02.O.011 Calcul Integral II (Ciclu I) Examen 4
F.02.O.012 Geometrie II (Ciclu I) Examen 4
U.02.A.013 Filozofie II (Ciclu I) Examen 5
U.02.A.014 Economics II (Ciclu I) Examen 5
F.03.O.020 Algoritmica Grafurilor III (Ciclu I) Examen 4
F.03.O.023 Probabilități și Statistică III (Ciclu I) Examen 4
S.04.A.133 Calcul Numeric și Metode de Optimizare IV (Ciclu I) Examen 4
F.05.O.039 Proiectarea sistemelor informatice V (Ciclu I) Examen 4

Calcul Integral

Cursul de Calcul Integral deţine unul din locurile principale în procesul de formare a specialistului cu studii superioare, manifestându-se prin examinarea diferitor ecuaţii ce guvernează modele matematice din diverse disciplini fundamentale şi aplicative cum ar fi cele din fizică, biologie, economie ş.a. El serveşte drept sinteză a rezultatelor din alte domenii ale matematicii pe care, utilizându-le în examinarea ecuaţiilor diferenţiale şi integrale, le dă undă verde în descrierea fenomenelor ce ne înconjoară.

Calcul Diferențial

Calculul Diferenţial este una din cele mai importante ramuri ale matematicii moderne, având o largă dezvoltare atât în interiorul ei cât şi în alte domenii ale ştiinţei.

Calculul Diferenţial are o problematică vastă şi variată, pornind de la probleme structurale deterministe şi până la modele continue, evolutive sau aleatoare. În cadrul cursului se efectuează analiza procesului de trecere la limită, folosit în definirea şi studiul derivatelor, integralelor şi multor altor concepte fundamentale ale ştiinţei ce permit descrierea matematică a mişcării, creşterii, măsurii, etc.

Logica Computațională

Logica matematică are un spectru larg de aplicaţii în special în domeniile ce ţin de calculatoare şi tehnologii informaţionale, fapt care determină rolul important al disciplinei în procesul de formare a specialistului cu studii superioare la profilul Informatică.

Scopul cursului este însuşirea de către studenţi a acelor cunoştinţe fundamentale din logica matematică pentru informaticieni care vor fi un prerechizit obligatoriu pentru un șir de alte cursuri din planul de învățământ ce țin de domeniul Informaticii.

Arhitectura Calculatorului şi Limbaje de Asamblare

„Arhitectura calculatorului şi limbaje de asamblare” este o disciplină de specialitate, care asigură pregătirea studenţilor în domeniul informaticii. Cursul este  adresat studenţilor anului I,   specialităţile “Informatică”,  “Informatică aplicată” şi “Management informaţional”. Arhitectura calculatoarelor  este cercetată din diferite puncte de vedere distincte, fiecare fiind interpretat ca un nivel al ierarhiei sistemelor de calcul.

Algebră

Fenomenul pătrunderii metodelor algebrice se observă din ce în ce mai mult în toate ramurile matematicii (fenomenul algebraizării matematicii). De asemenea metodele algebrice se aplică pe larg şi în domeniul Informaticii (de exemplu, la codificarea informaţiei). Prin urmare specialistul în domeniul Matematicii şi Informaticii trebuie să fie familiarizat cu noţiunile şi metodele principale ale algebrei moderne.

Proiectarea sistemelor informatice

Disciplina „Proiectarea Sistemelor Informatice” este destinată studenților de la specialitatea Informatică, Informatica Aplicată, Management Informațional şi este considerată primordială pentru conceptualizarea şi abstractizarea structurii Produselor Software (PS) sau a Sistemelor Informatice (SI) complexe. În cadrul acestei discipline se studiază analiza şi proiectarea SI structurate şi se definește conceptul de analiză şi proiectare orientata obiect.

HTML, CSS, JavaScript

Cursul fundamental “HTML, CSS, JavaScript” este planificat pentru studenţii anului I, specialitatea Informatică, Management informaţional şi Informatică Aplicată şi are drept scop pregătirea studenţilor interesaţi în utilizarea reţelei de arie extinsă Internet, pentru proiectarea, machetarea, crearea, publicarea, promovarea site-urilor Web utilizând HTML, CSS şi JavaScript.