FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Matematica și Informatica (Științe ale Educației)

Domeniul de formare profesională
Științe ale Educației
Ciclu I (Licența)

Specialitatea “Matematică şi Informatică” (Ştiinţe ale educaţiei) oferă posibilitatea de a cunoaşte bazele teoretice ale matematicii şi informaticii. De asemenea, planul de studii la această specialitate include în sine integral componentele modulului psiho-pedagogic.

Domeniul de formare profesională „Educaţie şi formarea profesorilor” asigură pregătirea specialiştilor în domeniul general de studiu 14 Ştiinţe ale educaţiei.  În acest domeniu se încadrează specialitatea Matematică şi Informatică.

Pe lângă modulul psiho-pedagogic, studenţilor li se oferă la alegere pregătire aprofundată în direcţiile Matematică şi Informatică, prin intermediul cursurilor opţionale.

Scopul programului constă în pregătirea matematicienilor şi informaticienilor, specialiştilor în domeniul educaţiei, profesori de matematică şi informatică în învăţământul pre-universitar.

Titlul conferit absolvenţilor este “Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei”. La finalizarea Programului de studii superioare de licenţă, Ciclul I, se acordă diploma de licenţă echivalentă cu 240 credite academice în sistemul ECTS.

Admiterea la facultate se realizează în baza concursului diplomelor de bacalaureat sau un act echivalent de studii şi a celor de studii superioare de licenţă. Facultatea asigură pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de studii pe plan internaţional şi mobilitatea academică a studenţilor.

Calificarea ciclului I (licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei) este oferită studenţilor absolvenţi care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv examenul de licenţă)  cel puţin cu nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe:

C1.Cunoaşterea bazelor teoretice ale diferitor compartimente ale matematicii şi informaticii în volumul necesar obiectivelor activităţii profesionale alese;

C2.Identificarea conexiunilor dintre prevederile politicilor educaţionale şi domeniile matematicii şi informaticii;

C3.Realizarea procesului educaţional în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

C4. Crearea mediului psiho-social favorabil şi comunicarea eficientă în context educaţional;

C5.Realizarea eficientă a managementului educaţional;

C6.Evaluarea eficienţei procesului educaţional;

C7.Deschiderea spre schimbare, elaborarea metodelor eficiente de predare/evaluare bazate pe tehnologii moderne din domeniul educaţiei şi din domeniul tehnologiilor informaţionale;

C8.Dezvoltarea şi perfecţionarea profesională continuă.

Absolvenţii specialităţii „Matematică şi Informatică” pot activa în calitate de pedagog, profesor de matematică şi informatică în învăţământul pre-universitar; în calitate de matematicieni sau informaticieni în ministere şi departamente, întreprinderi de stat sau private. De asemenea, titularul diplomei de licenţă are acces la studii superioare de masterat de cercetare din acelaşi domeniu şi la studiile de masterat profesional din domenii înrudite.

Conținutul programului de studii
Codul disciplinei Titlu Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite
G.01.O.006 Limba străină (limba engleză) I (Ciclu I) Examen 6
G.01.O.007 Educație fizică I (Ciclu I) Colocviu 0
U.02.A.013 Filozofie II (Ciclu I) Examen 5
U.02.A.014 Economics II (Ciclu I) Examen 5

Economics

„Economics”, ca componentă fundamentală a ştiinţei economice are funcţia instructiv-educativă, ce permite studenţilor, viitorilor specialişti să-şi formeze o gândire complexă, coerentă şi critică cu privire la modul de funcţionare a economiei contemporane.

Educație fizică

Obiectivele disciplinei.

Necesitatea, importanța și accesibilitatea practicării exercițiilor fizice de-a lungul întregii vieți; noțiuni de aerobică, gimnastică, atletism și jocuri sportive. Cunoștințe teoretice privind deficiențele și corectarea lor; noțiuni de somatometrie. Cultivarea simțului estetic, coordonării și ritmului de execuție a mișcărilor.

Realizarea unor indici crescuți pentru calitățile și deprinderile motrice de bază necesare studentului.

Filozofie

Disciplina Filozofie implică studierea celor mai importante şcoli, orientări, concepte, metode şi teorii filozofice. Cursul are scopul de a forma studenţilor Ciclului I - Licenţă, a învățământului universitar, a unei conştiinţe filozofice prin introducerea lor în cadrul diferitor situaţii problematice şi conceptuale din perspectiva evoluției gândirii umane, evidenţiind similitudini şi deosebiri a diferitor sisteme filozofice, paradigme şi concepţii despre lume. Acestea vor contribui la sintetizarea cunoştinţelor anterioare şi abilitatea de a le aplica în practică.