FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Anul II Master: Stagiul de practică

Postat de prodecan la Vin, 19/10/2018 - 11:26

Perioada practicii de producţie pentru masteranzii anului II se stabileşte între 19 noiembrie 201822 decembrie 2018 (durata – 5 săptămâni).

Masteranzii pot realiza practica de producţie în ministere şi departamente de profil, întreprinderi de stat sau private, centre de calcul sau laboratoare specializate, în unități economice specializate în domeniul tehnologiilor informaționale.

Stagiul de practică este reflectat în planul de studii pentru fiecare program de master. Astfel, realizarea stagiului de practică este obligatorie. Stagiul de practică este evaluat cu notă şi i se acordă credite.

În timpul practicii de producţie, masterandul va avea 2 coordonatori – unul din partea întreprinderii unde efectuează practica şi un coordonator din partea facultăţii – un cadru didactic de la departamentul la care masterandul scrie teză de master.

Pentru data de 19 noiembrie 2018 (prima zi de practică) vor fi anunţate preventiv ora şi locul unde se va petrece conferinţa de iniţiere în practica de producţie. În cadrul acestei conferinţe masteranzilor li se va efectua un instructaj referitor la practică, vor fi discutate cerinţele faţă de practică, şi alte informaţii referitoare la practica de producţie. Prezenţa tuturor masteranzilor la conferinţa de iniţiere este obligatorie.

Pentru oficializarea stagiului de practică universitatea va elabora un contract, care va fi transmis tuturor masteranzilor prin intermediul decanatului. Fiecare masterand este obligat să-și ridice agenda stagiului de practică și contractul în trei exemplare de la decanat, să-l semneze la întreprindere, să lase un exemplar la întreprindere şi să prezinte două exemplare la decanat, până la data de 15 noiembrie 2018.

Masteranzii care nu vor găsi un loc de practică trebuie să se prezinte la prodecanul V.Grigorcea (225/4) la 15 noiembrie 2018.

La finisarea practicii de producţie, fiecare masterand este obligat să completeze agenda stagiului de practică și să elaboreze o dare de seamă referitor la practica efectuată. Coordonatorul de la întreprindere va evalua practica efectuată de către practicant şi va indica (va recomanda) o notă pentru stagiul de practica efectuat.

Darea de seamă va conţine: foaie de titlu, cuprins, introducere, descrierea întreprinderii, formularea problemelor înaintate faţă de practicant, descrierea metodelor aplicate la soluţionarea lor, descrierea produselor soft elaborate sau a pachetelor de programe însuşite şi aplicate la soluţionarea problemelor, aplicarea cunoştinţelor însuşite pe parcursul anilor de studii în cadrul practicii, concluzii, lista surselor bibliografice şi a altor tipuri de surse consultate pe parcursul practicii, alte informaţii referitoare la practica de producţie, diverse anexe şi materiale demonstrative.

La finisarea stagiului de practică, până la data de 22 decembrie 2018 fiecare masterand este obligat să prezinte agenda stagiului de practică și darea de seamă, coordonatorului de la departament. După susţinerea dării de seamă în faţa comisiei respective de la departament, coordonatorul va înscrie nota obţinută de către masterand în borderoul pentru practică şi în carnetul de note al studentului în rubrica respectivă.