FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Managementul Informației

Domeniul de formare profesională
Informatica
Ciclu I (Licența)

Într-o societate modernă, odată cu dezvoltarea progresului în domeniul ştiinţei şi tehnicii, creşterea volumului de informaţie în rezultatul acestei activităţi precum şi necesitatea elaborării unor tehnologii noi atât în sfera productivă cât şi cea neproductivă, creşte considerabil rolul informaticii, ca ştiinţă care în fond se ocupă de elaborarea metodelor de stocare, prelucrare şi gestionare a informaţiei.

Domeniul de formare profesională „Informatica” asigură pregătirea unor specialişti în domeniul general de studiu 44 Ştiinţe exacte. În acest domeniu se încadrează specialitatea 444.2 Management Informaţional.

Interesul faţă de specialitatea “Management Informaţional” este determinat de multitudinea de probleme din diverse domenii de activitate, care pot fi cu succes soluţionate cu ajutorul tehnicii moderne de calcul prin intermediul softului specializat. Posibilităţile avansate ale calculatoarelor moderne, dezvoltarea reţelelor informaţionale, elaborarea tehnologiilor informaţionale noi şi a softului specializat au drept scop efectuarea unor modificări calitative, esenţiale în toate domeniile de activitate ale societăţii – ştiinţă, educaţie, economie, sociologie, etc.

Scopul programului constă în pregătirea specialiştilor ai economiei naţionale capabili să organizeze activitatea profesională după principii ştiinţifice şi în corespundere cu normele morale ale societăţii, să cunoască mijloacele de automatizare a prelucrării informaţiei utilizate în societatea modernă. Absolventul specialităţii „Management Informaţional” este specialist în domeniul selectării, depozitării şi dirijării informaţiei din diverse domenii de activitate. Folosind cele mai eficiente metode de stocare şi analiză a situaţiilor specialistul trebuie să fie apt de a lua decizii optimale utilizând modele şi metode matematice, precum şi tehnica modernă de calcul.

Titlul conferit absolvenţilor este “Licenţiat în Ştiinţe exacte”. La finalizarea Programului de studii superioare de licenţă, Ciclul I, se acordă diploma de licenţă echivalentă cu 180 credite academice în sistemul ECTS.

Admiterea la facultate se realizează în baza concursului diplomelor de bacalaureat, de studii medii de specialitate (colegiu) şi a celor de studii superioare sau de licenţă. Facultatea asigură pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de studii pe plan internaţional şi mobilitatea academică a studenţilor.

Calificarea ciclului I (licenţiat în Ştiinţe exacte) este oferită studenţilor absolvenţi care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv examenul de licenţă)  cel puţin cu nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe:

  1. Cunoaşterea teoriilor fundamentale şi de specialitate din domeniile matematicii, informaticii şi managementului;
  2. Aplicarea reţelelor de calcul, a soft-ului de sistem, a personalierelor în domeniul de activitate profesională;
  3. Aplicarea metodelor matematicii aplicate şi a softului instrumental la soluţionarea problemelor de automatizare a gestiunii întreprinderilor;
  4. Asigurarea comunicării informaţionale în cadrul întreprinderii prin intermediul reţelelor de calculatoare;
  5. Administrarea eficientă a sistemelor de operare distribuite; a bazelor de date din cadrul unităţilor economice; a reţelelor de calculatoare;
  6. Integrarea tehnologiilor informaţionale în activităţile economice (management, marketing, fiscalitate, piaţa hîrtiilor de valoare, contabilitate, bănci şi burse de valori, statistică); optimizarea activităţilor economice.
  7. Dezvoltarea metodelor probabiliste pentru activităţi economice;
  8. Proiectarea sistemelor informaţionale; sistemelor de simulare a proceselor economice.

Absolvenţii specialităţii Management Informaţionalpot activa în calitate de informatician, programator, manager de sisteme informatice, proiectant de sisteme informatice, dezvoltator de software, administrator de baze de date şi de reţele de calculatoare, în ministere şi departamente, întreprinderi de stat sau private, firme şi companii producătoare de software, în diverse domenii ale sectorului privat şi de stat. De asemenea, titularul diplomei de licenţă are acces la studii superioare de masterat de cercetare din acelaşi domeniu şi la studiile de masterat profesional din domenii înrudite.


Conținutul programului de studii
Codul disciplinei Titlu Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite
F.01.O.001 Arhitectura Calculatorului şi Limbaje de Asamblare I (Ciclu I) Examen 6
F.01.O.002 Fundamentele Programării I (Ciclu I) Examen 6
F.01.O.003 Logica Computațională I (Ciclu I) Examen 4
F.01.O.004 Calcul Diferențial I (Ciclu I) Examen 4
F.01.O.005 Algebră I (Ciclu I) Examen 4
G.01.O.006 Limba străină (limba engleză) I (Ciclu I) Examen 6
G.01.O.007 Educație fizică I (Ciclu I) Colocviu 0
Practica de Inițiere în Specialitate II (Ciclu I) Examen 2
F.02.O.008 HTML, CSS, JavaScript II (Ciclu I) Examen 5
F.02.O.009 Tehnici de Programare II (Ciclu I) Examen 5
F.02.O.010 Sisteme de Operare II (Ciclu I) Examen 5
F.02.O.011 Calcul Integral II (Ciclu I) Examen 4
F.02.O.012 Geometrie II (Ciclu I) Examen 4
U.02.A.013 Filozofie II (Ciclu I) Examen 5
U.02.A.014 Economics II (Ciclu I) Examen 5
F.03.O.018 Baze de Date III (Ciclu I) Examen 5
F.03.O.020 Algoritmica Grafurilor III (Ciclu I) Examen 4
F.03.O.023 Probabilități și Statistică III (Ciclu I) Examen 4
S.04.A.133 Calcul Numeric și Metode de Optimizare IV (Ciclu I) Examen 4
F.05.O.039 Proiectarea sistemelor informatice V (Ciclu I) Examen 4

Algoritmica Grafurilor

Teoria grafurilor s-a dezvoltat în mod esenţial datorită încercărilor de a soluţiona un şir de probleme importante cu caracter practic. Tradiţional, metodele teoriei grafurilor sunt folosite în cercetările din domeniile ştiinţelor exacte: informatică, fizică, electrotehnică, chimie ş.a.

Geometrie

Geometria Analitică este una din disciplinele de bază ale matematicii superioare şi are drept scop aplicarea metodelor algebrice la rezolvarea problemelor geometrice (determinarea lungimilor, ariilor şi a volumelor, stabilirea unghiului dintre două direcţii, a paralelismului şi a perpendicularităţii dreptelor şi planelor, cercetarea poziţiei lor reciproce ş. a.).

Calcul Integral

Cursul de Calcul Integral deţine unul din locurile principale în procesul de formare a specialistului cu studii superioare, manifestându-se prin examinarea diferitor ecuaţii ce guvernează modele matematice din diverse disciplini fundamentale şi aplicative cum ar fi cele din fizică, biologie, economie ş.a. El serveşte drept sinteză a rezultatelor din alte domenii ale matematicii pe care, utilizându-le în examinarea ecuaţiilor diferenţiale şi integrale, le dă undă verde în descrierea fenomenelor ce ne înconjoară.

Calcul Diferențial

Calculul Diferenţial este una din cele mai importante ramuri ale matematicii moderne, având o largă dezvoltare atât în interiorul ei cât şi în alte domenii ale ştiinţei.

Calculul Diferenţial are o problematică vastă şi variată, pornind de la probleme structurale deterministe şi până la modele continue, evolutive sau aleatoare. În cadrul cursului se efectuează analiza procesului de trecere la limită, folosit în definirea şi studiul derivatelor, integralelor şi multor altor concepte fundamentale ale ştiinţei ce permit descrierea matematică a mişcării, creşterii, măsurii, etc.

Logica Computațională

Logica matematică are un spectru larg de aplicaţii în special în domeniile ce ţin de calculatoare şi tehnologii informaţionale, fapt care determină rolul important al disciplinei în procesul de formare a specialistului cu studii superioare la profilul Informatică.

Scopul cursului este însuşirea de către studenţi a acelor cunoştinţe fundamentale din logica matematică pentru informaticieni care vor fi un prerechizit obligatoriu pentru un șir de alte cursuri din planul de învățământ ce țin de domeniul Informaticii.

Arhitectura Calculatorului şi Limbaje de Asamblare

„Arhitectura calculatorului şi limbaje de asamblare” este o disciplină de specialitate, care asigură pregătirea studenţilor în domeniul informaticii. Cursul este  adresat studenţilor anului I,   specialităţile “Informatică”,  “Informatică aplicată” şi “Management informaţional”. Arhitectura calculatoarelor  este cercetată din diferite puncte de vedere distincte, fiecare fiind interpretat ca un nivel al ierarhiei sistemelor de calcul.

Algebră

Fenomenul pătrunderii metodelor algebrice se observă din ce în ce mai mult în toate ramurile matematicii (fenomenul algebraizării matematicii). De asemenea metodele algebrice se aplică pe larg şi în domeniul Informaticii (de exemplu, la codificarea informaţiei). Prin urmare specialistul în domeniul Matematicii şi Informaticii trebuie să fie familiarizat cu noţiunile şi metodele principale ale algebrei moderne.

Proiectarea sistemelor informatice

Disciplina „Proiectarea Sistemelor Informatice” este destinată studenților de la specialitatea Informatică, Informatica Aplicată, Management Informațional şi este considerată primordială pentru conceptualizarea şi abstractizarea structurii Produselor Software (PS) sau a Sistemelor Informatice (SI) complexe. În cadrul acestei discipline se studiază analiza şi proiectarea SI structurate şi se definește conceptul de analiză şi proiectare orientata obiect.

HTML, CSS, JavaScript

Cursul fundamental “HTML, CSS, JavaScript” este planificat pentru studenţii anului I, specialitatea Informatică, Management informaţional şi Informatică Aplicată şi are drept scop pregătirea studenţilor interesaţi în utilizarea reţelei de arie extinsă Internet, pentru proiectarea, machetarea, crearea, publicarea, promovarea site-urilor Web utilizând HTML, CSS şi JavaScript.