FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Информационный менеджмент

Область профессиональной подготовки
Информатика
Цикл I (Лиценциат)

Într-o societate modernă, odată cu dezvoltarea progresului în domeniul ştiinţei şi tehnicii, creşterea volumului de informaţie în rezultatul acestei activităţi precum şi necesitatea elaborării unor tehnologii noi atât în sfera productivă cât şi cea neproductivă, creşte considerabil rolul informaticii, ca ştiinţă care în fond se ocupă de elaborarea metodelor de stocare, prelucrare şi gestionare a informaţiei.

Domeniul de formare profesională „Informatica” asigură pregătirea unor specialişti în domeniul general de studiu 44 Ştiinţe exacte. În acest domeniu se încadrează specialitatea 444.2 Management Informaţional.

Interesul faţă de specialitatea “Management Informaţional” este determinat de multitudinea de probleme din diverse domenii de activitate, care pot fi cu succes soluţionate cu ajutorul tehnicii moderne de calcul prin intermediul softului specializat. Posibilităţile avansate ale calculatoarelor moderne, dezvoltarea reţelelor informaţionale, elaborarea tehnologiilor informaţionale noi şi a softului specializat au drept scop efectuarea unor modificări calitative, esenţiale în toate domeniile de activitate ale societăţii – ştiinţă, educaţie, economie, sociologie, etc.

Scopul programului constă în pregătirea specialiştilor ai economiei naţionale capabili să organizeze activitatea profesională după principii ştiinţifice şi în corespundere cu normele morale ale societăţii, să cunoască mijloacele de automatizare a prelucrării informaţiei utilizate în societatea modernă. Absolventul specialităţii „Management Informaţional” este specialist în domeniul selectării, depozitării şi dirijării informaţiei din diverse domenii de activitate. Folosind cele mai eficiente metode de stocare şi analiză a situaţiilor specialistul trebuie să fie apt de a lua decizii optimale utilizând modele şi metode matematice, precum şi tehnica modernă de calcul.

Titlul conferit absolvenţilor este “Licenţiat în Ştiinţe exacte”. La finalizarea Programului de studii superioare de licenţă, Ciclul I, se acordă diploma de licenţă echivalentă cu 180 credite academice în sistemul ECTS.

Admiterea la facultate se realizează în baza concursului diplomelor de bacalaureat, de studii medii de specialitate (colegiu) şi a celor de studii superioare sau de licenţă. Facultatea asigură pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de studii pe plan internaţional şi mobilitatea academică a studenţilor.

Calificarea ciclului I (licenţiat în Ştiinţe exacte) este oferită studenţilor absolvenţi care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv examenul de licenţă)  cel puţin cu nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe:

  1. Cunoaşterea teoriilor fundamentale şi de specialitate din domeniile matematicii, informaticii şi managementului;
  2. Aplicarea reţelelor de calcul, a soft-ului de sistem, a personalierelor în domeniul de activitate profesională;
  3. Aplicarea metodelor matematicii aplicate şi a softului instrumental la soluţionarea problemelor de automatizare a gestiunii întreprinderilor;
  4. Asigurarea comunicării informaţionale în cadrul întreprinderii prin intermediul reţelelor de calculatoare;
  5. Administrarea eficientă a sistemelor de operare distribuite; a bazelor de date din cadrul unităţilor economice; a reţelelor de calculatoare;
  6. Integrarea tehnologiilor informaţionale în activităţile economice (management, marketing, fiscalitate, piaţa hîrtiilor de valoare, contabilitate, bănci şi burse de valori, statistică); optimizarea activităţilor economice.
  7. Dezvoltarea metodelor probabiliste pentru activităţi economice;
  8. Proiectarea sistemelor informaţionale; sistemelor de simulare a proceselor economice.

Absolvenţii specialităţii Management Informaţionalpot activa în calitate de informatician, programator, manager de sisteme informatice, proiectant de sisteme informatice, dezvoltator de software, administrator de baze de date şi de reţele de calculatoare, în ministere şi departamente, întreprinderi de stat sau private, firme şi companii producătoare de software, în diverse domenii ale sectorului privat şi de stat. De asemenea, titularul diplomei de licenţă are acces la studii superioare de masterat de cercetare din acelaşi domeniu şi la studiile de masterat profesional din domenii înrudite.


Conținutul programului de studii
Codul disciplinei Titlu Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite
F.01.O.001 Arhitectura Calculatorului şi Limbaje de Asamblare I (Цикл I) Экзамен 6
F.01.O.002 Fundamentele Programării I (Цикл I) Экзамен 6
F.01.O.003 Logica Computațională I (Цикл I) Экзамен 4
F.01.O.004 Calcul Diferențial I (Цикл I) Экзамен 4
F.01.O.005 Algebră I (Цикл I) Экзамен 4
G.01.O.006 Limba străină (limba engleză) I (Цикл I) Экзамен 6
G.01.O.007 Educație fizică I (Цикл I) Коллоквиум 0
Practica de Inițiere în Specialitate II (Цикл I) Экзамен 2
F.02.O.008 HTML, CSS, JavaScript II (Ciclu I) Examen 5
F.02.O.009 Tehnici de Programare II (Цикл I) Экзамен 5
F.02.O.010 Sisteme de Operare II (Цикл I) Экзамен 5
F.02.O.011 Calcul Integral II (Цикл I) Экзамен 4
F.02.O.012 Geometrie II (Цикл I) Экзамен 4
U.02.A.013 Filozofie II (Цикл I) Экзамен 5
U.02.A.014 Economics II (Цикл I) Экзамен 5
F.03.O.018 Baze de Date III (Цикл I) Экзамен 5
F.03.O.020 Algoritmica Grafurilor III (Цикл I) Экзамен 4
F.03.O.023 Probabilități și Statistică III (Цикл I) Экзамен 4
S.04.A.133 Calcul Numeric și Metode de Optimizare IV (Цикл I) Экзамен 4
F.05.O.039 Proiectarea sistemelor informatice V (Цикл I) Экзамен 4

Baze de Date

"Baze de date" este o disciplină de categoria formativă generală, care asigură pregătirea studenţilor în domeniul tehnologiilor informatice contemporane. Studenţii vor acumula cunoştinţe de proiectare, realizare şi exploatare a bazelor de date în domeniile de activitate, ce necesită prelucrare automată a datelor. Programul este structurat astfel încât să răspundă   necesităţilor de proiectare, realizare şi exploatare a  bazelor de date locale şi în reţea.

Economics

„Economics”, ca componentă fundamentală a ştiinţei economice are funcţia instructiv-educativă, ce permite studenţilor, viitorilor specialişti să-şi formeze o gândire complexă, coerentă şi critică cu privire la modul de funcţionare a economiei contemporane.

Practica de Inițiere în Specialitate

La practica de iniţiere în specialitate studentul optează pentru locul de desfăşurare a practicii în cadrul laboratoarelor facultății. În cadrul practicii de iniţiere studentul se informează de principiile de funcţionare a calculatoarelor, sistemelor de operare, aplicaţiilor Word, Excel, Access, PowerPoint, sistemelor de fişiere, bazelor de date, navigarea şi comunicarea pe Internet, se familiarizează cu softuri matematice moderne, sistemul LATEX etc. Practica de iniţiere finalizează cu elaborarea unui produs program adecvat nive

Sisteme de Operare

Cursul este destinat studenţilor anului I, Facultatea de Matematică şi Informatică, specialitățile Informatică, Informatică Aplicată şi Management informațional pentru a fi familiarizaţi cu principiile generale de lucru ale sistemelor de operare DOS, SO WINDOWS şi LINUX şi de a le forma deprinderi practice de a lucra cu SO MS-DOS, familia SO Windows şi LINUX la calculatoarele moderne.

Tehnici de Programare

Obiectivul predării disciplinei “Tehnici de programare” este de a-i familiariza pe studenţi cu limbaje de programare de nivel mediu, disciplina fiind continuare a cursului ”Fundamentele programării”. Se introduc tipurile compuse și structurate de date, lucrul cu fișierele, structuri dinamice de date, instrucțiuni avansate ale limbajelor C/C++.

Se studiază tehnici de bază de programare pentru diverse clase de probleme. Se introduc diferiți algoritmi de soluționare a problemelor de complexitate mare și a problemelor combinatorice.

Educație fizică

Obiectivele disciplinei.

Necesitatea, importanța și accesibilitatea practicării exercițiilor fizice de-a lungul întregii vieți; noțiuni de aerobică, gimnastică, atletism și jocuri sportive. Cunoștințe teoretice privind deficiențele și corectarea lor; noțiuni de somatometrie. Cultivarea simțului estetic, coordonării și ritmului de execuție a mișcărilor.

Realizarea unor indici crescuți pentru calitățile și deprinderile motrice de bază necesare studentului.

Fundamentele Programării

Obiectivul predării disciplinei “Fundamentele programării” este de a-i familiariza pe studenţi cu limbaje de programare de nivel mediu, utilizate pe larg şi cu succes în diverse domenii de activitate.

Subiectele cursului introduc şi desfăşoară conceptele sintactice şi semantice ale limbajelor de programare.

Filozofie

Disciplina Filozofie implică studierea celor mai importante şcoli, orientări, concepte, metode şi teorii filozofice. Cursul are scopul de a forma studenţilor Ciclului I - Licenţă, a învățământului universitar, a unei conştiinţe filozofice prin introducerea lor în cadrul diferitor situaţii problematice şi conceptuale din perspectiva evoluției gândirii umane, evidenţiind similitudini şi deosebiri a diferitor sisteme filozofice, paradigme şi concepţii despre lume. Acestea vor contribui la sintetizarea cunoştinţelor anterioare şi abilitatea de a le aplica în practică.

Calcul Numeric și Metode de Optimizare

Calculul Numeric este un domeniu al matematicii aplicate orientat spre elaborarea și analiza algoritmilor numerici eficienți de soluționare a problemelor ce constituie principalele componente ale modelelor matematice pentru cele mai diverse aplicații din inginerie, economie și numeroase ramuri ale științei, algoritmi care admit realizare relativ simplă pe calculator.

Probabilități și Statistică

Actualmente una din cele mai pronunţate tendinţe în dezvoltarea matematicii şi aplicaţiilor ei constă în creşterea rolului acelor compartimente care sunt legate de studierea fenomenelor ce poartă un caracter aleator şi se bazează pe teoria probabilităţilor. Această tendinţă este confirmată şi prin aceea că majoritatea disciplinelor matematice noi, apărute în ultimele decenii şi care ţin de acel curent în gândirea umană, denumit „cibernetică”, s-au dovedit a fi strâns legate de teoria probabilităţilor (teoria informaţiei, teoria deciziilor, teoria jocurilor, clasificarea etc).