FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Статистический анализ и моделирование экономических и финансовых процессов

Область профессиональной подготовки
Математика
Цикл II (Мастерат)

Programul de Master „Analiza statistică a datelor şi modelarea proceselor economico-financiare” este un masterat de profesionalizare. Misiunea programului este de a pregăti specialişti de înaltă calificare ce vor cunoaşte aspectul aplicativ al matematicii, vor fi capabili să modeleze diverse procese cu caracter social, economic şi să elaboreze sau să aplice metode eficiente de soluţionare a problemelor respective. Pentru realizarea misiunii, planul de învăţământ conţine discipline fundamentale şi de specialitate. Competenţele transversale vor fi formate cu ajutorul unor discipline fundamentale: “Clase de probleme de optimizare şi aplicaţii”, “Planificarea experimentului şi analiza rezultatelor”. Competenţele instrumentale vor fi dezvoltate prin intermediul următoarelor cursuri: ”Metode matematice de recunoaştere statistică a formelor”, ” Metode statistice în finanţe şi asigurări”, ”Teoria riscului în finanţe şi actuariat”.

O etapă importantă ce ţine de soluţionarea problemelor aplicative este elaborarea modelului matematic adecvat procesului studiat. Astfel, studierea modelării matematice devine o parte componentă, necesară pentru rezolvarea problemelor aplicative, elaborării metodelor noi orientate spre utilizarea calculatoarelor şi avansarea nivelului tehnologiilor de cercetare. Ciclul de discipline predate în cadrul programului de master „Analiza statistică a datelor şi modelarea proceselor economico-financiare” cuprinde cercetări teoretice, aplicative şi experimentale în cadrul elaborării, experimentării şi aplicării metodelor matematice şi tehnologiilor informatice în cercetările ştiinţifice şi în efectuarea lucrărilor de proiectare, inclusiv a particularităţilor modelărilor semiotice şi matematice a limbajului natural.

Necesitatea programului „Analiza statistică a datelor şi modelarea proceselor economico-financiare” este determinată de cererea pe piaţa de muncă a specialiştilor de performanţă care cunosc principiile modelării matematice, metode de selectare şi prelucrare statistică a datelor, sunt capabili de a rezolva probleme cu caracter aplicativ din domeniul economiei naţionale, probleme ce ţin de optimizarea activităţii de actuariat, a organizaţiilor financiar-bancare şi pot aplica aparatul matematic pentru prognozarea proceselor studiate.

Cunoaşterea aparatului statisticii matematice, a metodelor de selectare şi prelucrare a datelor statistice, va facilita angajarea absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul instituţiilor de stat, organizaţiilor financiar-bancare, firmelor ce prestează servicii de actuariat. De asemenea, pregătirea obţinută în cadrul programului „Analiza statistică a datelor şi modelarea proceselor economico-financiare” va permite deţinătorilor diplomei de master să continue studiile la doctorat la una dintre specialităţile: „Cibernetică Matematică şi Cercetări Operaţionale” sau „Modelare matematică, metode matematice, produse program”.