FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Liudmila Nigrețcaia-Croitor


Prenume
Liudmila
Nume
Nigrețcaia-Croitor
Titlu didactic/funcţie exercitată
lector universitar
Departament
Departamentul de Informatică
Studii

[  Iunie, 2013  ]           Doctoral Intensive Summer School in  “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania

[  2003 – 2008  ]         doctorandă, specialitatea 01.05.01 - Bazele teoretice ale Informaticii. Programarea calculatoarelor,  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, Chişinău, RM

[  2001 – 2002  ]         masterandă, specialitatea Informatica,  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, Chişinău, RM

Diplomă de Magistru în Informatică

 [  1996 - 2001  ]         studentă, specialitatea Matematică și Informatică, specializarea Informatică,  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, Chişinău, RM

Diplomă de Licență in Matematica si Informatica

 [  1993 - 1996  ]         Liceu M. Koțiubinski, Chişinău, RM

Atestat de studii medii de cultură generală

 

Experiența profesională

 [  2001 – prezent  ]     USM, Facultatea de Matematica și Informatica, Chişinău, RM

Lector la Catedra de Tehnologii de Programare / Departament de Informatică /

 [  2003 – prezent]     USM, Facultatea de Matematica și Informatica, Chişinău, RM

Inginer-programator / Cercetător științific, LCȘ Tehnologii Informaționale

 [  2014 – 2016  ]         USM, Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii, Chişinău, RM

Inginer-programator / administrator al site-ului Community.USM (http://community.usm.md/)

 

Activitatea didactică

Cursuri predate:

 • Algoritmica și Programare (C/C++) (laborator)
 • Automatizarea Proiectării Sistemelor Informatice (curs, laborator) - prezent
 • Elaborarea aplicațiilor C++ (laborator)
 • HTML, CSS, JavaScript
 • Principiile Testării Software (curs, laborator) - prezent
 • Programarea Orientată Obiect (curs, laborator)
 • Programarea Vizuală (MS Visual C++) (curs, laborator)
 • Proiectarea Sistemelor Informatice (laborator)
 • Tehnologii XML (curs, laborator)

Programe analitice elaborate:

 • Automatizarea Proiectării Sistemelor Informatice
 • Elaborarea aplicațiilor  C++
 • Elaborarea generativă a PS
 • Principiile Testării software
 • Programarea Vizuală (MS Visual C++)
 • Tehnologii XML

Cursuri la distanță (MOODLE) elaborate:

 • Analiza și Proiectarea Orientată Obiect a Sistemelor Informatice
 • Automatizarea Proiectării Sistemelor Informatice
 • Elaborarea generativă a PS
 • Proiectarea Sistemelor Informatice (în limba rusă)
 • R-tehnologia și aplicarea ei
Activitatea științifică

Domenii de interes științific:

Analiza si proiectarea sistemelor informatice; Automatizarea elaborării produselor software; Elaborarea generativă; Proiectarea directă (forward engineering); Dezvoltarea produselor software dirijată de modele (Model Driven Development - MDD); Limbaje de modelare; Modelarea specifică domeniului (Domain Specific Modeling); Linii de produse software.

Participarea la proiecte de cercetare:

[ 2015 – prezent ]  proiect instituțional “Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare”

[ 2011 – 2014 ]       proiect instituțional “Metodologii şi tehnologii moderne ale produselor software (PS)”

[ 2010 – 2011 ]       proiect bilateral “R-tehnologia vizuală a produselor software cu un spectru larg de aplicare”

[ 2006 – 2010 ]       proiect instituțional “Modele tehnologice de construire a Sistemelor Informatice”

[ 2004 – 2004 ]       proiect național “Dezvoltarea sistemelor instrumentale pentru automatizarea proiectării sistemelor informatice OO”

[ 2001 – 2003 ]       proiect național “Automatizarea construirii sistemelor informatice orientate obiect”

Publicații:

 1. Nigreţchi L., Magariu N. Proiectarea sistemelor informatice orientate obiect //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria «Lucrări studenţeşti», Ştiinţe naturale, «C.E.» USM, Chişinău, 2001, pp. 147-150.
 2. Нигрецкая Л.Л. Использование XMI для описания метаданных // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul Activităţii Ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”, 3.09.03-6.10.03. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe fizico – matematice. Chişinău, 2003.  pp. 140-141.
 3. Magariu N., Bercu I., Nigreţcaia L. Modelarea grafică a  proceselor de prelucrare a informaţiei şi automatizarea însuşirii ei. // Materialele conf. internaţionale „E-learning. Educaţie şi internet”, 3-5 iulie 2003. Bucureşti, 2003. http://elearning.credis.ro
 4. Nigretskaya, Ludmilla, Development of a method of using the UML for improving the automatic realization of the forward engineering process. // In: Abstracts of the International Conference „Information Technologies – 2004”, Chişinău, 3-7 May 2004. - Ch: MoldInfoNet, 2005 Tipogr. „Bavat-print” SC SRL, p. 177.
 5. Magariu N.A., Nigreţcaia-Croitor L.L., Croitor M.V., The Development Methodology of the UML Electronic Guide // Computer Science Journal of Moldova, Vol. 14, nr 2 (41), Institute of Mathematics and Computer Science, Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, 2006, pp. 239-250.
 6. Ludmila Nigreţcaia-Croitor. Metode de generare a codului-sursă din modele UML // Conferinţa ştiinţifică internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, 28.09.06. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe reale. CEP USM, Chişinău, 2006.  pp. 45-46.
 7. Magariu, N., Nigreţcaia-Croitor L., Pleşca N. Metodologia proiectării OO a produselor software. // Chişinău: CEP USM, 2008. – 134 p.
 8. Hигрецкая-Кройтор Л. Генерация исходного программного кода из UML моделей. // Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană”, 23.09.09. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe reale şi exacte, Chişinău: CEP USM, 2009. – pp.144-145.
 9. Nigreţcaia-Croitor L., Magariu N. Metodologia de elaborare a produselor software orientată spre modele.// Conferinţa ştiinţifică „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”, 5 mai 2010. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe reale şi exacte, Chişinău: CEP USM, 2010. – 109-110 pp.
 10. Magariu N., Nigreţcaia-Croitor L., Plesca N., Croitor M. A method of R- technology innovation.  // International Conference Mathematics & Information Technologies:  Research and Education (MITRE-2011), Chişinău, August 22-25, 2011, Abstracts, Ch. : CEP USM, 2011. - pp. 142-143
 11. Plesca N., Nigretcaia-Croitor  L. Development of a course on “R-technology and its application“.  // International Conference Mathematics & Information Technologies:  Research and Education (MITRE-2011), Chişinău, August 22-25, 2011, Abstracts, Ch. : CEP USM, 2011. - pp 147-148.
 12. Pleşca, N., Nigreţcaia-Croitor, L. Dezvoltarea cursului de instruire la distanţă „R-tehnologia şi aplicaţia ei”. Studia Universitas, seria Ştiinţe exacte şi economice, 2012, nr. 2, pp. 47-51, ISSN 1857-2073
 13. Nigretcaia-Croitor L., Croitor M. An example of domain engineering for business planning domain // Mathematics & Information Technologies:  Research and Education (MITRE-2013) International Conference, August 18-22, 2013, Chişinău: Abstracts – Chişinău: CEP USM, 2013 - p. 114
 14. Nigreţcaia-Croitor, L. Pleşca, N. Business planning domain analysis // Mathematics & Information Technologies:  Research and Education (MITRE-2013) International Conference, August 18-22, 2013, Chişinău: Abstracts – Chişinău: CEP USM, 2013 - p. 115
 15. Pleșca, N.; Goncearenco, R.; Nigrețchi-Croitor, L. Proiectarea sistemelor informatice: Ghid metodic. Ch.: CEP USM, 2015. 80 p. ISBN 978-9975- 71-633- 8.