FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Maria Cristei-Marin


Prenume
Maria
Nume
Cristei-Marin
Grad ştiinţific
doctor
Titlu didactic/funcţie exercitată
conferențiar universitar
Departament
Departamentul de Informatică
Studii

Educaţie şi formare profefsională:

2001  – 2011 –  studii prin doctorat la specialitatea „Programarea calculatoarelor”, USM, 2018 susținerea tezei de doctor .

2000-2001 – studii prin masterat în Informatică, FMI, USM.

1995-2000 – studii de licenţă în Matematică, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea de Stat din Moldova

1993-1995 – studii medii, Liceul Teoretic ''Ştefan Holban'', s. Cărpineni, r. Hînceşti.

1985-1993 – studii medii incomplete, şcoala medie s. Negrea, r. Hînceşti.

Stagii de formare continuă (instituţie, perioada, calificarea):

 • Participarea la sesiunea  de instruire a responsabililor de formare din cadrul instituțiilor de învățământ și centrelor de formare continuă din perspectiva Curriculumului, ediția 2018, 2019, organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 07 noiembrie 2019.
 • Realizarea programului de formare profesională continuă „Corelarea formării competențelor psihopedagogice cu dezvoltarea curriculumului național”, organizat de USM, perioada de studii martie-iunie. 2018;
 • Realizarea programului de formare continuă „Formarea formatorilor”, organizat de USM 08.02.2018-12.06.2018;
 • Cursuri de formare continuă. Common European Framework of Reference for Languages. organizat de USM, decembrie- iunie 2016, abilitate A1 English Language Level;
 • Şcoala de vară „Doctoral Intensive Summer School on Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining”, 18-23 iunie 2012 Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, România;
 • Participare la seminarul „Crross –Cultural Cooperation in the Global Community”, organizat de American Sttudies Center of Moldova în colaborare cu American Resource Center/US Embassy in Moldova,17 martie, 2012;
 • Cursuri de perfecţionare. Utilizarea platformei Moodle, cursuri de perfecţionare Centrul Formare Continuă, USM ianuarie 2012, abilitare în utilizarea softurilor educaţionale;
 • Participare la Seminarul „Evaluarea rezultatelor academice din perspectiva competenţelor”, organizat de USM. Mai 2011, instruire pe elementele structurale ale curriculum-ului disciplinar;
 • Cursuri de perfecţionare. Iniţiere IT şi utilizare AeL SIVECO România, organizat de USM, ianuarie 2009, abilitare în utilizarea softurilor educaţionale.
Experiența profesională

2018-prezent, USM, departament Informatica, doctor, lector universitar;

2009-prezent managerul Centrului Fără Bariere pentru copii cu disabilităţi de vedere al USM.

2001-prezent, USM, Catedra Tehnologii de Programare, lector universitar;

2000-2001, Liceul ” Spiru Haret” Chişinău, profesor de matematică;

1998-2001, Şcoala Nr.31 Chişinău, profesor de matematică;

Activitatea didactică

Cursuri predate:

 • Grafica pe calculator;
 • Elaborarea aplicaţiilor grafice;
 • Inteligenţa artificială;
 • Didactica informaticii;
 • Tehnologii moderne de instruire;
 • Animație computerizată;
 • Limbaje formale şi automate;
 • Sisteme de operare;
 • Sisteme expert;
 • Arhitectura calculatoarelor şi limbaje de asamblare;
 • Tehnologii ale informaţiei şi de comunicare;
 • Limbaje de Programare;
 • Programarea logică;
 • CorelDraw;
 • Adobe Photoshop;
 • Metodica predării informaticii.
Activitatea științifică

Domenii de interes ştiinţific:

Grafică pe calculator; animaţie şi modelare computaţională; inteligența artificială; mașini learning; probleme ale matematicii contemporane; implementarea TIC în procesul didactic; didactica matematicii și informaticii; teoria şi metodologia instruirii; teorii ale învăţării pe tot parcursul vieţii.

Participări la proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

 • 2017-2019 membru în proiectul „Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare” din cadrul direcţiei strategice 50.07„Materiale, tehnologii şi produse inovative”.
 • 2007-2008 reprezentantul USM în cadrul proiectului European TEMPUS „Accesul la Universitate pentru persoane cu disabilităţi de vedere” implementat de Societatea orbilor şi slab văzătorilor din Republica Moldova, Universitatea Karlsruhe din Germania, Universitatea Comenius din Slovacia.

Lucrări științifice:

 • ARTICOLE ÎN REVISTE DE CIRCULAŢIE NAŢIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
 1. CRISTEI M., CRUŞCOVA C. Sistem de instruire asistat de calculator la disciplina “Inteligenţa Artificială”. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe naturale”. Chişinău: CEP USM, 2005, p. 91-94. ISSN 1814-3237 (0,3 c.a.)
 2. CRISTEI M., MARIN Gh. Developing computer teaching system for C# programing language. În: Proceedings of the “Doctoral IntensiveSummer School on Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining (ECODAM)“. Editura universităţii “Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi: 2012, p.19-22. ISBN 978-973-703-851-7 (0,27 c.a.)
 3. CRISTEI M. Sistemele software de instruire: sens şi necesitate. În: Revistă ştiinţifică ACTA ET COMMENTATIONES, nr.1 (8), Universitatea de Stat din Tiraspol. Chişinău: 2016. p.98-105. ISSN 1857-0623 (0,47 c.a.)
 4. CRISTEI M. Eficienţa utilizării noilor tehnologii computerizate în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale. În: Revista de Ştiinţe Socioumane, nr. 2(33), Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău. Chișinău: 2016. p.83-91. ISSN 1857-0119 (0,75 c.a.)
 5. CRISTEI M. Sistemele software de instruire ca suport indispensabil în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale (Preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat). În: Revista ştiinţifică - Studia Universitatis, Seria “Științe ale educației”, nr.5(95), Universitatea de Stat din Moldova. Chișinău: 2016, p.155-161. ISSN 1857-2103 (0,57 c.a.).
 6. CRISTEI M. Motivația – element esențial în formarea competențelor profesionale. În: Revista ştiinţifică - Studia Universitatis, Seria “Științe ale educației”, nr.5(105). Chișinău: CEP USM, 2017. p.45-51. ISSN 1857-2103 (0,46 c.a.).
 7. CRISTEI M. Mijloace didactice digitale de concepție proprie – sursă importantă în dinamica progresului academic al studenţilor. În: Revistă ştiinţifică ACTA ET COMMENTATIONES, nr.1 (10), Universitatea de Stat din Tiraspol. Chişinău: 2017. p. 114-124. ISSN 1857-0623 (0,65 c.a.)
 8. CRISTEI M. Programarea aplicaţiilor grafice prin implementarea algoritmilor inteligenţi. În: Revista ştiinţifică - Studia Universitatis, Seria “Științe exacte şi economice”, nr.2(102). Chișinău: CEP USM, 2017. p. 37-42. ISSN 1857-2073 (0,57c.a.).
 9. CRISTEI M., MARIN Gh., STELEA V. Prezicerea performanțelor studenților folosind învățarea automată (machine learning). În: Revista ştiinţifică - Studia Universitatis, Seria “Științe exacte şi economice”, nr.2(102). Chișinău: CEP USM, 2017. p.43-49. ISSN 1857-2073 (0,53 c.a.).
 10. CRISTEI M. Procesarea imaginilor digitale cu implementarea algoritmilor învăţării nesupervizate. În: Revista ştiinţifică - Studia Universitatis, Seria “Științe exacte şi economice”, nr.2(102). Chișinău: CEP USM, 2018. p.43-49. ISSN 1857-2073 (0,69 c.a.).
 • MATERIALE ÎN LUCRĂRILE CONFERINŢELOR ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
 1. CĂPĂŢÂNĂ Gh., CRISTEI M. Elaborarea unor produse informatice inteligente didactice. În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale BIT+ International conference: Information Technologies 2002. 10-12 april 2002. Chişinău: 2002.
 2. CRISTEI M. Elaborarea unui sistem de instruire computerizat la disciplina Inteligenţa Artificială. În: Materialele conferinţei corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002” 30 septembrie-6 octombrie 2003, Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe fizico-matematice. Chişinău: CEP USM, 2003, p. 198-199 ISBN 9975-70-265-1 (0,13 c.a.).
 3. CRISTEI M., MARIN Gh. Elaborarea unui sistem de instruire computerizat la disciplina Programarea Logică. În: Materialele conferinţei corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002” 30 septembrie-6 octombrie 2003, Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe fizico-matematice. Chişinău: CEP USM, 2003, p. 192-193 ISBN 9975-70-265-1 (0,1 c.a.).
 4. CAZACU O., CRISTEI M. Sisteme de instruire asistate de calculator la disciplina Inteligenţa Artificială. În: Materialele conferinţei ştiinţifice studenţești. 20-27 aprilie 2005. Rezumatele comunicărilor. Chişinău: CEP USM, 2005, p. 139 ISBN 9975-70-537-5 (0,19 c.a.).
 5. CRISTEI M. Sistem de instruire asistat de calculator la disciplina “Inteligenţa Artificială”. În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale “ Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere ”, 28 septembrie 2006. Ştiinţe reale. Chişinău: CEP USM, 2006, p. 79-80. ISBN 978-9975-70-670-4 (0,13 c.a.).
 6. CRISTEI M., CĂPĂŢÂNĂ Gh. Elaborarea Sistemelor de Instruire la Distanţă utilizând tehnologiile WEB. În: Materialele conferinţei ştiinţifice a masteranzilor şi doctoranzilor “Cercetare şi Inovare – Perspective de Evoluţie şi Integrare Europeană”, 23 septembrie 2009. Ştiinţe reale şi exacte. Chişinău: CEP USM, 2009, p. 132-133. ISBN 978-9975-70- 863-0 (0,11 c.a.)
 7. CRISTEI M. Methodological aspects of computer-based teaching. În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale „Matematics&Information tehnologies: Research and education (MITRE-2011), 22-25 august 2011. Informatics. Chişinău: CEP USM, 2011. p.137-138. ISBN 978-9975-71-144-9 (0,15 c.a.)
 8. CRISTEI M. Elaborarea sistemului computerizat de instruire la disciplina Inteligenţa Artificială. În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale „Matematics&Information tehnologies: Research and education (MITRE-2011)”, 22-25 august 2011. Didactics. Chişinău: CEP USM, 2011. p.172-173. ISBN 978-9975-71-144-9 (0,13 c.a.)
 9. КРИСТЕЙ М. Разработка и применение компьютерных обучающих систем. În: Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională “Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare“, 21-22 septembrie 2011. Ştiinţe sociale. Volum II. Chişinău: CEP USM, 2011, p. 62-65. ISBN 978-9975-71-151-7 (0,25 c.a.)
 10. CRISTEI  M. Developing computer teaching system. În: Materialele conferinţei ştiinţifice ”CAIM XX - Conference on Applied and Industrial Mathematics”, 22-25 august. Rezumatele comunicărilor. Chişinău: UST, 2012. p.100-101. ISBN 978-9975-76-090-4 (0,04 c.a.)
 11. CRISTEI M. Sistemele computerizate de instruire: implementare şi aplicare. În: Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională “Interferenţe universitare-integrare prin cercetare şi inovare“, 25-26 septembrie 2012. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti. Chişinău: CEP USM, 2012, p. 197-198. ISBN 978-9975-71-267-5 (0,26 c.a.)
 12. CRISTEI M., DÎRZU L. Implementarea algoritmilor inteligenţei artificiale în jocuri computaţionale multiagent. În: Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională “Integrare prin cercetare şi inovare“, 10-11 noiembrie 2014. Ştiinţe ale naturii și exacte. Chişinău: CEP USM, 2014, p. 140-141. ISBN 978-9975-71-571-3 (0,3 c.a.)
 13. CRISTEI M. Acces echitabil la studii de calitate. În: Materialele conferinţei ştiinţifico - practică cu participare internaţională „Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu dezabilități în învăţământul superior”. 9 – 10 decembrie 2017. Chișinău: 2017, (0,04 c.a.).
 14. CRISTEI M. CĂPĂTÂNĂ Gh. Proiectarea cursului universitar ”Etica profesională”. International conference on mathematics, informatics and information technologies: dedicated to the illustrious scientist Valentin Belousov. MITI 2018. Aprilie 19-20, 2018. Bălţi: Tipografia din Bălţi. p. 195-197. ISBN 978-9975-3214-7-1
 15. Conferinţa ştiinţifico-didactică naţională cu participare internaţională ediția a II-a, Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale, consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu. Chişinău, 11–12 mai, 2018.

Lucrări științifico-metodice și didactice :

 • SUPORTURI DE CURS
 1. CRISTEI M., PERETEATCU S., MARIN Gh. Grafica 2D pe calculator. Chişinău: CEP USM, 2019. 185 p.(9,5 c.a.) ISBN 978-9975-149-14-3. CZU 004.92 (0.75.8) G75
 2. CRISTEI M., CĂPĂTÂNĂ Gh., MARIN Gh. Aspecte etice în informatică. Chişinău: CEP USM, 2019. 123 p. (5,3 c.a.), ISBN 978-9975-149-11-2, CZU 17:004(075.8) C87

Softuri didactice:

 1. manual electronic la disciplina „Inteligenţa artificială” ;
 2. manual electronic la disciplina „Sistemul de operare MS-DOS”;
 3. manual electronic la disciplina „Programarea Logică”;
 4. dicţionar electronic roman-englez.
Altele

Tematică orientativă de cercetare în teze de an/licență/masterat:

 1. Proiectarea jocurilor didactice pe calculator.
 2. Aplicații ale graficii  2D și 3D pe calculator.
 3. Procesarea imaginilor digitale.
 4. Programarea graficii cu Java.
 5. Programarea graficii cu C# .Net.
 6. Crearea şi animarea obiectelor în 3D Studio Max.
 7. Reţele neuronale artificiale.
 8. Mașini learning.
 9. Tehnologii avansate la elaborarea jocurilor  pe calculator.
 10. Implementarea algoritmilor inteligenţei artificiale în jocurile computaţionale.
 11. Tehnologii open source pentru portale educaţionale.
 12. Automatizarea testelor.
 13. Aplicaţii educaţionale interactive. Învăţarea asistata pe calculator.
 14. Elaborarea produselor software destinate învăţării asistate de calculator.
 15. Instruirea asistata de calculator la discipline tehnologice
 16. Aplicarea patter-nelor la elaborarea Produselor Software
 17. Modele comportamentale utilizabile în simularea mediilor virtuale. 
 18. Modele de sisteme multiagent .
 19. Aplicaţii ale sistemelor multi-agent .
 20. Dirijarea automată a referinţelor cu EndNote.