FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Structuri Matematice și Metode de Soluționare a Problemelor Aplicative

Domeniul de formare profesională
Matematica
Ciclu II (Masterat)

Misiunea programului de masterStructuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative” constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare cu o pregătire fundamentală ce ține de cunoașterea direcțiilor teoretice clasice ale matematicii și a aspectului aplicativ al acestora. Absolventul va fi capabil atât să efectueze cercetări teoretice ce țin de studierea proprietăților diferitor structuri matematice, cât și să folosească aceste structuri în calitate de modele matematice pentru interpretarea proceselor sociale, economice, financiare, cu elaborarea ulterioară a metodelor eficiente de soluţionare a problemelor din domeniile respective.

Absolventul programului va obține cunoștințe teoretice avansate din domeniul matematicii superioare contemporane care îi vor crea abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri.

Scopul programului de masterStructuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative” constă în pregătirea specialiştilor cu o pregătire avansată în matematică, capabili să efectueze atât cercetări teoretice fundamentale în domeniul științelor exacte, cât și să aplice diverse modele și metode matematice la examinarea proceselor de ordin social, economic, financiar în scopul determinării unor strategii optime de comportare.

Titlul conferit absolvenţilor este “Master în matematică și statistică”. La finalizarea programului de master, Ciclul II, se acordă diploma de master în matematică și statistică echivalentă cu 120 credite academice în sistemul ECTS.

Admiterea la Programul de masterStructuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative” se realizează în baza diplomei de studii superioare de licenţă sau a unui act echivalent de studii. Facultatea (în cadrul căreia este organizat programul de master) asigură pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de studii pe plan internaţional şi mobilitatea academică a studenţilor.

Calificarea ciclului II (master în matematică și statistică) este conferită studenţilor absolvenţi care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv susţinerea tezei de master) cel puţin cu nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe:

C1.  Cunoașterea conceptelor matematicii moderne sub aspect teoretic și aplicativ;

C2.  Identificarea și aplicarea metodelor adecvate de rezolvare a problemelor din domeniul de activitate profesională;

C3. Adaptarea realizărilor ştiinţifice existente, inclusiv din alte domenii, la investigaţiile matematice proprii;

C4. Utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în scopul eficientizării metodelor matematice utilizate;

C5.  Realizarea cercetărilor ştiinţifice proprii, demonstrând un înalt grad de autonomie;

C6.  Selectarea metodelor eficiente de luare a deciziilor profesionale și argumentarea utilizării acestora, inclusiv de nivel organizaţional;

C7.  Prognozarea evoluţiei unor domenii de cercetare cu caracter matematic teoretico-aplicativ.

Absolvenţii programului de master "Structuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative" pot activa în cadrul instituţiilor de stat, organizaţiilor financiar-bancare, companiilor care prestează servicii de actuariat, întreprinderi, activitatea cărora ține de sisteme moderne de dirijare și proiectare în calitate de cercetător științific, matematician-programator, sau în calitate de profesori de matematică în licee, asistent universitar (dacă au urmat modulul psiho-pedagogic).