FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Факультет сегодня

Actualmente la Facultatea de Matematică şi Informatică procesul instructiv-educațional se dezvoltă în cadrul a două departamente: Matematică și Informatică. În cadrul acestora activează circa 80 de cadre didactice înalt calificate, printre care 8 doctori habilitaţi și 48 de doctori în științe.

În cadrul facultății la moment își fac studiile circa 600 de studenti la secția de zi la toate ciclurile de studii. Facultatea oferă studii de licență la următoarele specialități: Matematică, Matematică aplicată, Informatică, Informatică aplicată, Management informational, Informatică (Ştiinţe ale educaţiei), Matematică și Informatică (Ştiinţe ale educaţiei) și de master la următoarele programe: Tehnologii ale produselor Software, Tehnologii de reţea, Baze de date şi cunoştinţe, Sisteme informaţionale, Structuri matematice fundamentale, Analiza statistică a datelor şi modelarea proceselor economico-financiare. Ciclul III – studii superioare de doctorat se realizează în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Știința Informației.

Este de menționat faptul, că în dotarea Facultăţii de Matematică şi Informatică se află 10 laboratoare pentru seminare şi lucrări practice, care dispun de circa 170 de calculatoare, puse la dispoziția studenților în vederea sporirii procesului instructiv-educațional și de cercetare.

În cadrul facultăţii activează laboratorul MICROSOFT.NET, care oferă un şir de cărţi şi soft-uri licenţiate pentru procesul de studii şi Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică, care organizează cursuri moderne în domeniul Matematicii şi Informaticii. Facultatea coordonează activitatea „Centrului de suport pentru studenţii cu dizabilităţi de vedere”, iar în anul 2016 și-a deschis ușile primul laborator Wolfram Mathematica din republică. Pentru facilitarea procesului instructiv-educațional la dispoziția studenților sunt puse săli de lectură dotate, săli de sport și, desigur, în dependență de necesitățile studenților - cămine studențești renovate.

Calitatea studiilor a fost și rămâne  a fi un diziderat continuu pentru cadrele didactice de la facultate. Astfel, pe parcursul studiilor mereu sunt evedențiați, promovați și încurajați cei mai buni studenți, fiind beneficiari ai unor burse nominale cum ar fi: Bursa Republicii, Bursa Guvernului, Bursa Primăriei, Bursa Senatului U.S.M. și ai unor burse de mobilitate Erasmus Mundus, Erasmus+, Tempus la universități din străinătate. Nu în ultimul rând, aceștea sunt antrenați și implicați activ în lucrările conferințelor studențești, care se desfășoară cu regularitete la facultate, participarea la olimpiada studenţească a facultăţii, implicarea în cadrul unor proiecte de cercetare în scopul educării deprinderilor de cercetare în vederea creșterii a unor noi savanți. Cei mai activi dintre aceștea au beneficiat de schimb de experiență în cadrul unor școli de vară cum ar fi: Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining, Iași; Regional Romanian-French Summer School in Applied Mathematics, Sinaia, Romania.

Deoarece procesul de informatizare al societăţii a atins un ritm destul de vertiginous, modificând substanţial caracterul dezvoltării societăţii, dar indiscutabil, contribuind benefic la sporirea productivităţii muncii şi calităţii producţiei, este firesc, că Facultatea de Matematică şi Informatică nu doar din prestigiu, dar și din necesitate este obligată să adere chiar printre primele la acest proces global. In acest sens facultatea colaborează fructuos cu unele companii IT, printre care Allied Testing, CEDACRI INTERNATIONAL, Endava, care prevăd antrenarea studenţilor în activitaţi practice în laboratoare specializate din domeniul tehnologiilor informaţionale. Grație unor astfel de colaborări absolvenții Facultății de Matematică și Informatică înregistrează la moment una dintre cele mai înalte rate de angajare atât în instituțiile prestigioase din țară cât și peste hotarele ei.

Este binecunoscut faptul, că menținerea cercetării și evoluția creativității în orice unitate de instruire depinde în primul rând de cadrele didactice ale acesteia. Într-o prelungire a tradiției puse de acele personalități menționate anterior, care au stat la baza formării Facultății de Matematică și Informatică, cadrele didactice care activează actualmente la Facultate își desfășoară activitatea sa într-o strânsă conformitate cu necesitățile timpului, axându-se în primul rând pe crearea unor specialiști performanți, ingenioși cu abilități de cercetare, creație și adaptare.

Pe lângă activitatea instructiv-educațională și de cercetare cu studenții, în scopul sporirii performanței sale profesionale, cadrele didactice ale facultății dezvoltă mereu o activitate de cercetare. Astfel în cadrul facultății cu regularitate își desfășoară lucrările următoarele seminare știintifice de profil:  

1) Analiză matematică. Ecuaţii diferenţiale; 

2) Matematica de calcul. Cibernetică matematică și cercetări operaționale;

3) Programarea calculatoarelor. Modelare, metode matematice, produse program. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale.

În cadrul acestor seminare profesorii discută și se împărtășesc cu cele mai noi idei și lucrări științifice din domeniu. Ca regulă profesorii contribuie la implicrea masteranzilor și a doctoranziilor interesați. Lucrul de cercetare științifică a profesorilor facultății țin de următoarele profiluri:

  • Științe matematice: aspecte teoretice și aplicative;
  • Probleme actuale în domeniul informaticii.

Activitatea științifică a profesorilor a generat crearea și funcționarea laboratoarelor de cercetări științifice:

  • Structuri matematice fundamentale;
  • Modelare matematică și optimizare;
  • Tehnologii informaționale.

 Nu în ultimul rând cadrele didactice ale facultății se implică cu succes la realizarea unor proeicte științifice naționale și internationale.

Începând cu anul 2008 Facultatea de Matematică și Informatică a fost gazda a șase ediții ale Conferinței Internaționale Mathematics & IT Research and Education.

Cadrele didactice din cadul facultatii cu regularite participă la importante foruri științifice, printre care pot fi menționate cele mai recente (anii 2015, 2016): Sixth Bogdanov reads on ordinary differential equations; The 20th International Conference on Control Systems and Computer Science, Romania; The Eighth Congress of Romanian Mathematicians, Romania; Conference on Applied and Industrial Mathematics, Romania; Constructive Methods for Non-linear Boundary Problems, Hungary; International Conference on Applied and Pure Mathematics, Romania; European Meeting on  Game Theory, St. Petersburg University; International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications, Romania; 4th  International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, Georgia; The 17th General Meeting of EWM, Italy; Workshop on Applied Optimization Models and Computation, Delhi Centre; Dynamic Approach to Game and Economic Theory, Israel; International Conference on APPLIED AND PURE MATHEMATICS, Romania; The 7th European Congress of  Mathematics, Germany.

Profesorii din cadul facultatii publică rezultatele cercetarilor știintifice în reviste de prestigiu național și international, inclusiv cotate ISI, acumulând și lăsând astfel discipolilor și tuturor celor interesați un bogat tezaur științific completat prin articole științifice și monografii. Stabilind și menținând în timp strânse relații de colaborare cu specialiștii din alte țări, cadrele didactico-științifice de la facultate asigură un schimb de experiență apreciabil cu unele instituții cum ar fi:  Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (România), Universitatea de Stat din Moscova, Institutele de Matematică din Moscova şi Novosibirsk (Rusia), Universităţile din Pensilvania şi Ohio (SUA), Universitatea Tehnică din Wroclaw (Polonia), Universităţile din Tubingen şi Bielefeld (Germania), Institutul de Matematică din Kiev (Ucraina) ş.a.

Itinerarele activității didactice și de cercetare la Facultatea de Matematică și Informatică conectează în traseul său de ascendență instruirea viitorilor  studenți. Astfel inițiată încă în anii 70 ai secolului trecut, Școala Tinerilor Matematicieni, fondată într-o mare măsură cu contribuția profesorului Emelian Socolov, într-un mod mai discret își menține tradiția, implicând aici în mod firesc și disciplina de Informatică. Spre realizarea aceluiași deziderat, la facultate activează Seminarul Profesorilor de Matematică, la care participă profesorii din licee, în ordinea unei conlucrări coerente menite spre creșterea nivelului de performanță a viitorilor studenți și specialiști.