FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

LMPI REALIZĂRI

Postat de decan la Mar, 26/03/2019 - 21:26
l

LICENCE, MASTER PROFES SIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT, L’ADMINISTRATION, LA GESTION, LA PROTECTION DES SYSTÈMES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES DANS LES ENTREPRISES

PROGRAME DE LICENŢĂ ŞI DE MASTERAT PROFESIONAL PENTRU DEZVOLTARE, ADMINISTRARE, MANAGEMENT, PROTECŢIA SISTEMELOR ŞI REŢELE DE COMPUTERE ÎN COMPANII

Perioada de implementare: 15.10.2016 – 14.10.2019

Scopul proiectului în fiecare dintre cele trei țări: depășirea lacunelor privind competențele la nivelurile intermediare (tehnicieni, întreținerea și protecția sistemelor și a rețelelor) și nivel superior (proiectare, inginerie pentru protecția sistemelor și rețelelor informatice) prin îmbunătățirea capacităţii de angajare profesională a studenților și perfecționarea tehnicienilor și directorilor din cadrul companiilor.

Obiectivele:

Crearea/modernizarea unui program de licenţă și a unui program de masterat professional, accesibile şi prin învățământul la distanță, pentru dezvoltarea, administrarea, managementul, protecția sistemelor informatice și a rețelelor în mediul de afaceri din Moldova, Kazahstan și Vietnam și crearea unui dispozitiv de instruire pe tot parcursul vieții.

Rezultate scontate: 24 cadre academice instruite în UE; descrieri a 6 fişe de post, 3 programe de licenţă și 3 programe de masterat profesional, curriculum-ul, conținuturile cursulor și resursele digitale de învățare disponibile online. 3 centre de excelență pentru siguranța rețelelor. 3 Cyberspaţii didactice, 810 stuidenţi și 150 de colaboratori instruiți.12 programe commune sau cu diplomă dublă.

Pagina web oficială  a proiectului 

https://www.lmpi-erasmus.net/en/home-page.aspx

Coordonator:

 • UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE-UNINETTUNO, IT

Partneri din UE:

 • TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF PIRAEUS, EL
 • UNIVERSITET PO BIBLIOTEKOZNANIE I INFORMACIONNI TEHNOLOGII, BG
 • UNIVERSIDAD DE VIGO, IT
 • SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI, BG
 • HOCHSCHULE FUR TECHNIK WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG, DE
 • SOFIISKI UNIVERSITET SVETI KLIMENT OHRIDSKI, BG
 • TOO BBS-IT, BG
 • CESIE, IT
 • GIP FIPAG, FR

Partenerii Non-UE:

 • UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
 • UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
 • UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BALTI, MD
 • ACADEMIA DFE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI, MD
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII, MD
 • CENTRUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE, MD
 • CENTRUL PENTRU COMBATEREA CRIMELOR INFORMATICE, MD
 • TRUONG DAI HOC BACH KHOA-DAI HOC QUOC GIA TP HO CHI MINH, VN
 • TRUONG DAI HOC BACH KHOA HANOI – HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY HUST, VN
 • HOC VIEN NONG NGHIEP VIET NAM, VN
 • L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY, KZ
 • SHOKAN UALIKHANOV KOKSHETAU STATE UNIVERSITY, KZ
 • AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY, KZ
 • KOKSHETAU ABAI MYRZAKHMETOV UNIVERSITY, KZ
 • MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, KZ
 • JSC NATIONAL TRAINING CENTER ORLEU, KZ
 • CITY SCIENTIFIC-METHODICAL CENTRE OF NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION, KZ
 • M.KH. DULATY TARAZ STATE UNIVERSITY, KZ
 • CORPORATE FUND ZHAS OTAN IN AKMOLA REGION, KZ

-------------------------------------------------------------

REALIZĂRI

PARTICIPAREA LA Kick-off meeting, Lyon, France

Perioada 19-25 Martie, 2017

Participant USM- Galina Rusu, decan FMI

-------------------------------------------------------------

SONDAJUL DE OPINIE cu privire la identificarea profesiilor țintă și a nevoilor de instruire în domeniul Securității Informației în Moldova

Perioada sondajului: 10 iulie - 31 octombrie 2017.

A fost  sintetizat un raport în conformitate cu cerințele Metodologiei GIP FIPAG (Metodologia de realizare a "Sondajului de identificare a profesiilor țintă și a nevoilor de instruire în domeniul securității informatice în Moldova”). Raportul analizat în cadrul grupului de renovatori de curs de implementare a proiectului. A fost creată o listă prealabilă din 711 companii: 11 bănci; 153 companii, activitatea de bază a cărora ține de informatică, și 547 companii-furnizoare de servicii de comunicaţii electronice. Solicitarea privind completarea chestionarului de către specialiști în domeniu sau cu tangență la acesta a fost efectuată: prin Agenția Națională de Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; adresări personale ale participanților la proiect (prin e-mail, la telefon, etc.).

Au participat 199 de reprezentanți ai diverselor companii bine cunoscute din domeniu ca: Endava, Moldtelecom, Centrul de Telecomunicaţii Speciale, Centrul de Guvernare Electronică, Fiscservinform ş.a. Aproape 23% din respondenți reprezintă companii cu peste 500 angajați.

Concluzii:

Cunoştinţe generale privind securitatea informatică sunt necesare tuturor utilizatorilor ce folosesc mijloacele informatice. Nevoie de specialiști în securitatea informatică este îndeosebi în: bănci; telecomunicații; servicii informatice și societăți de consultanță; unități militarizate; administrația publică şi întreprinderile mari. Deşi în mai mică măsură, dar de asemenea specialişti poate fi nevoie şi în întreprinderi mijlocii şi chiar mici.

Ca sarcini de bază ale specialiștilor în securitatea informatică sunt selectate toate cele 12 activirţi specificate explicit în întrebarea 8 (peste 66.8%), iar ca mijloace de securitate informatică (logice şi fizice) folosite de agenţii economici sunt selectate toate cele 9 opţiuni specificate explicit în întrebarea 10 (peste 35.2%), din care 5 opțiuni au fost selectate de peste 50% din respondenți.

Din cele 15 competenţe generice, care ar putea fi necesare unui specialist în securitatea informatică, specificate în chestionar, 8 au fost selectate de peste 50% din respondenți, iar din cele 19 competenţe specifice respective, 14 au fost selectate de peste 50% din respondenți. La fel, din cele 24 nominalizate, 13 unități de conținut ale disciplinelor, pentru dobândirea competențelor specifice necesare unui specialist în securitatea informatică, au fost selectate de peste 50% din respondenți.

Aproape 69% din profesioniştii în domeniu (137 respondenți) au specificat că au nevoie de instruire în securitatea informatică o bună parte din care selectând toate cele 13 unități de conținut din întrebarea 14. Ca și modalităţi de instruire, sunt selectate toate cele şase specificate în chestionar, inclusiv instruirea online (45.7%).

Aproape 61% din respondenţi au specificat că organizația în care activează ar accepta studenți la stagii practice în securitatea informatică.

Rezultatele sondajului au servit ca bază pentru elaborarea programelor de studii  pentru Ciclul I și  II  în Securitatea Informației.

-------------------------------------------------------------

VIZITA DE STUDIU ÎN ATENA, GRECIA

Perioada vizitei: 12-18.06.2017

Participanți:

Panayotis Yannakopoulos, Referent regional, UE, Piraeus TEI

Vasile Marina, Ministru adjunct Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Andronic Serghei, Prorector pentru activitatea didactică, Universitatea Tehnică a Moldovei

Victor Beșliu, Coordonator MD, Universitatea Tehnică a Moldovei

Natalia Gașițoi, Vice rector pentru activitatea didactică, Universitatea Alecu Russo din Bălți

Angela Niculiță Vice rector pentru Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova

Galina Rusu, Decan, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Stat din Moldova

Ion Bolun, Șef de catedră de Cibernetică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din Moldova

Dmitri Meico, Șef Departament, Centrul de Telecomunicații Speciale

Alexandru Putere, Șef Departament, Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice.

-------------------------------------------------------------

ELABORAREA PLANULUI STRATEGIC REGIONAL

Perioada iulie 2017

-------------------------------------------------------------

VIZITA PARTENERILOR DIN UE

Perioada 17-20 septembrie 2017 și 23-27 octombrie 2017

http://usm.md/?p=20713&lang=ro

-------------------------------------------------------------

CADRELE DIDACTICE ALE FMI ÎN VIZITĂ DESTUDII la Piraeus University of Applied Sciences, Grecia

Perioada 12-26 noiembrie 2017

În perioada 12-26 noiembrie 2017 în cadrul Proiectului ERASMUS + LMPI cadrele didactice ale Facultății de Matematică și Informatică Ludmila Novac, dr., conf. univ. și Tatiana Pașa, lector, au beneficiat de o fructuoasă vizită de studii la la Piraeus University of Applied Sciences, Grecia. În cadrul vizitei au fost analizate planurile de studii furnizate de universitatea gazdă în ceea ce privește direcția Securitatea Informației. În cadrul discuțiilor reprezentanților partenerilor din Republica Moldova (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți) cu reprezentanții departamentelor de profil din Grecia: D. Nikolopoulos, G. Tselikis,      N. Zacharis, D. Tseles, P. Yannakopoulos, A. Short, M. Kostopoulou,      Ch. Patrikakis, P. Karaissas a fost analizată lista celor 8 cursuri de Securitatea Informației, care vor fi incluse în planurile de studii oferite de cele 4 universități partenere din RM atât la nivel de licență, cât și la nivel de master. Inclusiv a fost discutată în mici detalii curricula disciplinelor propuse.

-------------------------------------------------------------

ELABORAREA PLANURILOR DESTUDII

Aprobate februarie  2017

Ciclul I LICENȚĂ

Informatică aplicată

Traseu Securitatea Informației

Ciclul II MASTER

Tehnologiile produselor soft-ware

Traseu Securitatea Informației

-------------------------------------------------------------

CURSURI NOI CREATE ÎN CADRUL LMPI

Ciclul I LICENȚĂ

Informatică aplicată

Traseu Securitatea Informației

 

Criptografie și Securitatea Informației – 5 credite

Mijloace Tehnice de Protecție a Informației - 4 credite

Securitatea Sistemelor Informatice – 6 credite

Securitatea Retelelor de Calculatoare – 2 credite

 

Ciclul II MASTER

Tehnologiile produselor soft-ware

Traseu Securitatea Informației

 

Securitatea informației întreprinderii - 7 credite

Managementul și auditul securității informației - 8 credite

Securitatea tranzacțiilor electronice - 7 credite

Antreprenoriat – curs la liberă alegere – 5 cretite

-------------------------------------------------------------

ACRETITARE Program Informatică aplicată

23.02.2018

http://fmi.usm.md/sites/default/files/PDF/Acreditare.pdf

-------------------------------------------------------------

ATELIER DE DIFUZARE

Perioada 4 februarie 2018

http://usm.md/?p=20736&lang=ro

-------------------------------------------------------------

PARTICIPAREA LA GPI2, ROMA, ITALIA

Perioada 04-09 martie, 2018

Participant-Galina Rusu

-------------------------------------------------------------

ADMITREA 2018 la Ciclul I Licență și Ciclul II Master la programele noi de studii în Securitatatea Informației

Perioada iulie-august 2018

-------------------------------------------------------------

MISIUNE CESIE de asigurare a calității

Perioada 8-12 octombrie 2018

În conformitate cu Planul strategic de acțiuni, în perioada 8-12 octombrie 2018 într-o misiune de audit intern în RM a fost dna Ruta GRIGALIUNAITE, colaborator al Centrului de Studii și Inițiative Europene (CESIE). Evaluatorul intern Dna Ruta GRIGALIUNAITE a menționat că activtățile din cadrul proiectului derulează în termenii prestabiliți, iar nivelul înalt de calitate stabilit în cadrul vizitei anterioare (04-08 decembrie 2017) de către evaluatorul Noemi de Luca, își menține ascendența.

-------------------------------------------------------------

FOAD TRAINING pentru cadrele didactice, Unninetuno, Italia

Perioada 22-26 octombrie 2018

http://usm.md/?p=20726&lang=ro

-------------------------------------------------------------

MENTORAT

Perioada 05-09 noiembrie 2018

http://usm.md/?p=20731&lang=ro

-------------------------------------------------------------

SPAȚIU PENTRU INSTRUIRE LA DISTANȚĂ

Noiembrie 2018

http://moodle.usm.md/moodle/course/index.php?categoryid=190

-------------------------------------------------------------

DIFUZARE- Formation Transfer

05.02.2018, formator Tatiana Pașa

16.03.18, formator Ludmila Novac

14.11.2018, formator Tudor Brăgaru

-------------------------------------------------------------

CREAREA CONȚINUTURILOR CURSURILOR NOI CREATE

http://moodle.usm.md/moodle/course/index.php?categoryid=190

-------------------------------------------------------------

DIPLOMĂ DUBLĂ în Securitatea Informației pentru studenții Ciclului II Master

Perioada 7 decembrie 2018

http://usm.md/?p=20764&lang=ro

-------------------------------------------------------------

LANSAREA SPOTULUI PUBLICITAR LMPI

24 decembrie 2018

http://fmi.usm.md/node/365

-------------------------------------------------------------

TRAINING în Securitatea Informației pentru cadrele didactice ale Departamentului de Informatică a USM

Perioada 15-16 martie 2019

http://fmi.usm.md/node/391

-------------------------------------------------------------

ELABORARE PLAN DE SUSTENABILITATE

Perioada ianuarie 2019

-------------------------------------------------------------

TRAINING FOAD

Perioada februarie - martie 2019

28.02.2019, 01.03.2019, 21.03.2019

 

------------------------------------------------------------

AUDIT INTERN ȘI MENTORAT

Perioada 13-17 Mai 2019

http://fmi.usm.md/node/405