FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

ORGANIZAREA SESIUNII DE IARNA 2020-2021

Postat de decan la Vin, 11/12/2020 - 01:51
 • La Facultatea de Matematică și Informatică în sesiunea de iarnă a anului de studii 2020-2021, la Ciclul I Licență (cu frecvență sau cu frecvență redusă) și la Ciclul II Master toate examenele la disciplinele din planul de studii vor fi realizate în scris cu prezență fizică în sală. ESTE OBLIGATORIE respectarea cerințelor impuse de măsurile de sporire a protecției împotriva SARS CoV-2, inclusiv de respectare a distanței și de purtare a măștilor de protecție pe întreaga durată de aflare în spațiile USM.
 • Responsabil de elaborarea orarului, inclusiv repartizarea studenților în săli ținând cont de condițiile pandemice, este dl prodecan V. Grigorcea.
 • Responsabili de desfăşurarea corectă a examenelor sunt directorii de departamente. În calitate de asistenţi la examen pot fi numite cadre didactice din cadrul departamentului, care nu au ţinut cursul respectiv, respectând proporții echitabile.
 • Cadrul didactic titular de curs, care din motiv de boală sau carantină nu poate fi prezent în sala de examen conform orarului, va transmite testele pentru examen șefului de departament cu o zi înaintea examenului. Șeful de departament va numi un cadru didactic de la departament, responsabil de pregătirea și petrecerea examenului. Lucrările de examen, după caz, vor fi evaluate de către cadrul didactic titular de curs, după revenire. Atât cadrul didactic titular de curs, cât și cadrul didactic supraveghetor la examen, care din motiv de boală sau carantină nu poate fi prezent în sala de examen conform orarului, este obligat să anunțe despre aceasta șeful de departament și decanatul. Șeful de departament va numi un cadru didactic de la departament supraveghetor la examen și va anunța pe Dl prodecan V. Grigorcea despre modificare.
 • Studentul, care din motiv de boală sau carantină nu poate fi prezent la examen, este obligat să transmită decanului o cerere (însoțită de acte doveditoare) prin care solicită motivarea absenței și reprogramarea examenului respectiv. Absența nemotivată de la examen este considerată restanță academică.
 • Grupa academică, care a contactat în timpul examenelor cu un student testat pozitiv SARS CoV-2, va fi plasată în carantină. Examenele în grupa respectivă vor fi reprogramate după carantină.
 • Consultațiile pentru examen se recomandă a fi realizate în regim on-line.
 • Prodecanul va înscrie în borderouri studenţii care recuperează creditele restante.
 • Studenții, care își fac studiile contra taxă, trebuie să achite taxa de studii conform rigorilor contractului. 
 • Se interzice eliberarea (sub orice formă) a studenţilor de la examen.
 • Se va respecta durata probelor la evaluarea în scris de 3 ore academice (135 min).
 • Se va evita schimbarea sălii desfăşurării examenului fără motive întemeiate. Dacă intervin astfel de cazuri, obligatoriu se va anunţa Decanatul şi se va lăsa un mesaj la locaţia precedentă.
 • La începutul examenului profesorul va anunţa studenţii în timpul examenului telefonul mobil şi alte dispozitive ce oferă informaţii trebuie fie deconectate. În timpul examenului studentul nu are dreptuldețină asupra sa telefonul mobil sau alte dispozitive electronice. În  cazul  depistării acestora studentul va fi eliminat din sala de examen, incluzând în borderou nota 1 (unu).
 • În cazul când pe parcursul evaluării studentul manifestă o conduită contradictorie normelor Codului de etică şi integrităţii academice, examinatorul are împuternicirea solicite acestuiapărăsească sala de examen, incluzând în borderou nota 1 (unu).
 • La începutul examenului profesorul va anunţa şi va scrie pe tablă ora şi locul anunţării rezultatelor examenului şi va informa studenţii din momentul anunţării rezultatelor studenţii au dreptuldepună contestaţie la decanat (225/4) în decurs de 24 de ore.
 • Studenţii au dreptul să-şi vadă lucrările scrise. Profesorul va anunţa când şi unde studenţii îşi pot vedea lucrările scrise (spre exemplu, în momentul anunţării rezultatelor).
 • Lucrările de examen se vor păstra la departament un termen de 6 luni.
 • Se recomandă ca subiectele din testele de examenfie de 3 nivele de complexitate (cunoaştere şi înţelegere; aplicare; integrare).
 • Se recomandă ca testele de examenacopere 80% din conţinutul disciplinei şi să se propună cel puţin 2 variante de test.
 • În testele de examen se va indica punctajul pentru fiecare item şi baremul de notare.
 • Titularul de curs şi directorul de departament sunt responsabili de corectitudinea testelor sub aspect metodic şi al conţinutului disciplinei.
 • Variantele testelor pentru examene se prezintă pentru aprobare directorului de departament până la începutul sesiunii.
 • Borderourile se iau de la secretariatul Facultăţii. Coloana cu nota semestrială se va completa înainte de începerea examenului.
 • Titularul de curs este responsabil de completarea corectă a borderoului (inclusiv semnează pentru studenţii neadmişi la examen). Nu se admit corectări în borderouri.
 • În borderou se va scrie obligatoriu numele, prenumele profesorului şi data susţinerii examenului.
 • Studenţii care au obţinut o notă semestrială de promovare (≥5) sunt admişi la examen. Studenţii care nu au obţinut o notă semestrială de promovare nu sunt admişi la examen.
 • Nota semestrială este media aritmetică (rotunjită până la întreg) a notelor de la cele două testări, notei de evaluare curentă şi a notei de evaluare a lucrului individual. Cadrele didactice titulare de curs vor asigura completarea registrelor grupelor academice până la începutul sesiunii și vor informa studenții despre reușita academică semestrială.
 • În borderou se va include nota semestrială, nota de la examen şi nota finală (ultima se scrie cu cifre şi cu litere, inclusiv calificativul ECTS).
 • În cazul evaluării unui modul, este admis la examen studentul care a obţinut o notă semestrială de promovare la ambele discipline din modul, iar examenul se consideră promovat dacă studentul a obţinut o notă de promovare la examen la ambele componente din modul. În cazul evaluării unui modul, în borderou se notează media notelor semestriale, nota de la examen, şi nota finală la modul.
 • Paralel cu sistemul naţional de notare, se va aplica şi scara de notare cu calificative recomandate în Sistemul European de Credite Transferabile (A, B, C, D, E, FX, F).
 • În borderou nota semestrială se înscrie cu cifre (numere întregi de la 5 la 10) sauneadmis(dacă studentul nu are notă semestrială de promovare). Pentru studentul neadmis la examen profesorul înscrie „n/a” în următoarele celule şi semnează. Nota de la examen se înscrie cu cifre (numere întregi de la 1 la 10) sau „n/p(dacă studentul a fost admis la examen, dar nu s-a prezentat la examen).
 • Nota finală se calculează cu două zecimale, conform formulei:
  1. Nota finală = 0,6 x nota semestrială + 0,4 x nota examen, dacă nota examen ≥ 5, studii cu frecvenţă la zi;
  2. Nota finală = 0,5 x nota semestrială + 0,5 x nota examen, dacă nota examen ≥ 5, studii   cu frecvenţă redusă;
  1. Nota finală = nota examen (dacă nota examen < 5).
 • În borderou nota finală se înscrie în mod tradiţional (de exemplu, 6,20 (şase,20)) şi calificativul ECTS (de exemplu, D).
 • În carnetul de note se înscrie doar nota finală: (de exemplu, 6,20 (şase,20)).