FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Математика

Область профессиональной подготовки
Математика
Цикл I (Лиценциат)

Specialitatea “Matematica” oferă posibilitatea de a cunoaşte bazele teoretice ale matematicii elementare şi superioare, fundamentele programării, diverse tehnici de programare şi de a obţine abilităţi de aplicare a acestor cunoştinţe la soluţionarea problemelor din diverse domenii.

Domeniul de formare profesională „Matematica” asigură pregătirea unor specialişti în domeniul general de studiu 44 Ştiinţe exacte. În acest domeniu se încadrează domeniul de formare profesională 443 Matematica şi respectiv specialitatea 443.1 Matematica.

Studenţilor li se oferă o pregătire aprofundată în următoarele compartimente ale matematicii superioare: algebră, geometrie, analiză matematică şi ecuaţii diferenţiale.

Scopul programului constă în pregătirea specialiştilor care pot activa atât în diferite centre ştiinţifice, cât şi în sistemul educaţional.

Titlul conferit absolvenţilor este “Licenţiat în Ştiinţe exacte”. La finalizarea Programului de studii superioare de licenţă, Ciclul I, se acordă diploma de licenţă echivalentă cu 180 credite academice în sistemul ECTS.

Admiterea la facultate se realizează în baza concursului diplomelor de bacalaureat, de studii medii de specialitate (colegiu) şi a celor de studii superioare sau de licenţă. Facultatea asigură pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de studii pe plan internaţional şi mobilitatea academică a studenţilor.

Calificarea ciclului I (licenţiat în Ştiinţe exacte) este oferită studenţilor absolvenţi care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv examenul de licenţă)  cel puţin cu nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe:

  1. Cunoaşterea bazelor teoretice ale diferitor compartimente din matematica elementară şi superioară în volumul necesar obiectivelor activităţii profesionale;
  2. Capacitatea de a analiza, interpreta adecvat şi a sintetiza rezultatele şi recomandările teoriilor principale, atât ale diferitor discipline matematice, cât şi ale teoriilor interdisciplinare principale;
  3. Capacitatea de a aplica ideile, regulile, algoritmii sau metodele matematice în abordarea şi rezolvarea unor probleme practice concrete, de a aplica metode de analiză a rezolvării unei probleme, inclusiv nematematice, din punct de vedere al corectitudinii, clarităţii şi semnificaţiei rezultatelor;
  4. Capacitatea de a analiza şi justifica un rezultat sau demers, inclusiv cu aspect nematematic, recurgând la argumentări;
  5. Abilitatea de a comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţelor de specialişti, cât şi de non-specialişti; de a argumenta avantajele pe care le oferă matematica în abordarea, clasificarea şi rezolvarea unor probleme profesionale;
  6. Abilitatea de a lucra autonom şi de a însuşi noi domenii prin studiu individual;
  7. Abilitatea de a recunoaşte contextul în care diverse modele matematice descriu adecvat situaţia reală; de a verifica dacă o problemă este sau nu determinată, de a căuta toate soluţiile posibile ale ei sau de a stabili unicitatea soluţiei, de a analiza rezultatele obţinute;
  8. Capacitatea de a însuşi metode noi şi mecanisme eficiente de soluţionare a problemelor din domeniul matematicii contemporane şi de implementare a rezultatelor teoretice în activitatea profesională.

Absolvenţii specialităţii „Matematica” pot activa în calitate de cercetător stagiar în matematică sau în educaţie, în ministere şi departamente, în diverse domenii ale sectorului privat şi de stat, sau în calitate de profesori de matematică în gimnazii şi licee, dacă au urmat modulul psiho-pedagogic. De asemenea, titularul diplomei de licenţă are acces la studii superioare de masterat de cercetare din acelaşi domeniu şi la studiile de masterat profesional din domenii înrudite.


Conținutul programului de studii
Codul disciplinei Titlu Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite
G.01.O.006 Limba străină (limba engleză) I (Цикл I) Экзамен 6
G.01.O.007 Educație fizică I (Цикл I) Коллоквиум 0
Practica de Inițiere în Specialitate II (Цикл I) Экзамен 2
U.02.A.013 Filozofie II (Цикл I) Экзамен 5
U.02.A.014 Economics II (Цикл I) Экзамен 5

Economics

„Economics”, ca componentă fundamentală a ştiinţei economice are funcţia instructiv-educativă, ce permite studenţilor, viitorilor specialişti să-şi formeze o gândire complexă, coerentă şi critică cu privire la modul de funcţionare a economiei contemporane.

Practica de Inițiere în Specialitate

La practica de iniţiere în specialitate studentul optează pentru locul de desfăşurare a practicii în cadrul laboratoarelor facultății. În cadrul practicii de iniţiere studentul se informează de principiile de funcţionare a calculatoarelor, sistemelor de operare, aplicaţiilor Word, Excel, Access, PowerPoint, sistemelor de fişiere, bazelor de date, navigarea şi comunicarea pe Internet, se familiarizează cu softuri matematice moderne, sistemul LATEX etc. Practica de iniţiere finalizează cu elaborarea unui produs program adecvat nive

Educație fizică

Obiectivele disciplinei.

Necesitatea, importanța și accesibilitatea practicării exercițiilor fizice de-a lungul întregii vieți; noțiuni de aerobică, gimnastică, atletism și jocuri sportive. Cunoștințe teoretice privind deficiențele și corectarea lor; noțiuni de somatometrie. Cultivarea simțului estetic, coordonării și ritmului de execuție a mișcărilor.

Realizarea unor indici crescuți pentru calitățile și deprinderile motrice de bază necesare studentului.

Filozofie

Disciplina Filozofie implică studierea celor mai importante şcoli, orientări, concepte, metode şi teorii filozofice. Cursul are scopul de a forma studenţilor Ciclului I - Licenţă, a învățământului universitar, a unei conştiinţe filozofice prin introducerea lor în cadrul diferitor situaţii problematice şi conceptuale din perspectiva evoluției gândirii umane, evidenţiind similitudini şi deosebiri a diferitor sisteme filozofice, paradigme şi concepţii despre lume. Acestea vor contribui la sintetizarea cunoştinţelor anterioare şi abilitatea de a le aplica în practică.