FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Limba străină (limba engleză)

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
G.01.O.006 Limba străină (limba engleză) I (Ciclu I) Examen 6 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației, Matematica, Matematici Aplicate, Matematica și Informatica (Științe ale Educației)

În era Tehnologiilor Informaţionale, limbajul informatic îşi face tot mai imperativ loc în viaţa cotidiană, nemaivorbind de rolul pe care acesta îl are pentru studenţii facultăţii de Matematică şi Informatică.

Disciplina Limba străină de specialitate se axează pe studiul mai aprofundat al terminologiei matematice și informatice, cu scopul de a ajuta studenţii să obţină un set specific de competenţe-cheie necesare pentru formarea specialistului in domeniul Tehnologiilor Informaţionale. Limba străină de specialitate presupune utilizarea mai amplă a materialului lingvistic ce ţine de specialitatea studenţilor (Matematică, Matematică Aplicată, Informatică, Informatică Aplicată, Management Informaţional, etc.). Studierea acestui limbaj îmbogăţeşte vocabularul şi dezvoltă deprinderea de a discuta pe teme strâns legate de specializarea studenţilor.

Cursul elaborat pune accent pe dezvoltarea competenţelor lingvistice multilarerale precum citirea şi comprehensiunea textelor de specialitate, audierea şi sesizarea mesajelor din limba străină, utilizarea limbii în scop comunicațional şi informaţional, practicarea scrisului academic şi al registrului formal precum şi pe o varietate de itemi lingvistici, scopul cărora este de a consolida şi extinde cunoştinţele studenţilor.

Cursul dat îşi propune drept scop familiarizarea studenţilor cu o gamă largă de texte de specialitate oferindu-le astfel posibilitatea de a obţine deprinderi de lucru cu textul specializat. Prin identificarea şi analizarea elementelor principale, atât la nivel de paragraf cât şi la nivel de text, studenţii fac cunoştinţă cu modul în care textele de specialitate sunt structurate.

Cursul oferă un program mixt orientându-se  pe student, sarcina căruia este să achiziţioneze un bagaj terminologic necesar, să găsească echivalenţele corespunzătoare în limba maternă şi ca urmare să le folosească în mod eficient într-un şir de contexte. Pe lângă activităţile cu caracter terminologic, cursul propune şi exerciţii pentru dezvoltarea competenţelor gramaticale şi a vocabularului de zi cu zi. Respectiv, cursul se axează pe lexicul de specialitate, fonetica şi gramatica practică - competenţe ce permit studenţilor formarea şi îmbogăţirea unui fond lexical de specialitate; consolidarea cunoştinţelor gramaticale şi însuşirea regulilor şi structurilor gramaticale noi, precum şi formarea şi dezvoltarea deprinderilor de citire, audiere, discuţie orală şi povestire scrisă.

Curriculum-ul este elaborat în baza unui suport / material didactic în care au fost selectate teme în raport cu specialitatea. Fiecare lecţie are o anumită tematică, un text de bază fie de tip informativ, argumentativ sau persuasiv, exerciţii pentru o comprehensiune mai uşoară a textului, expresii idiomatice şi structuri gramaticale pentru o folosire corectă ale formelor gramaticale şi ale structurilor idiomatice ale limbii engleze. Toate aceste activităţi servesc unui scop prioritar: comunicarea prin utilizarea limbajului profesional astfel, contribuiind nu numai la îmbogăţirea vocabularului, ci şi la perfecţionarea capacităţilor de examinare orală şi scrisă ale studenţilor.