FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Прикладная математика

Область профессиональной подготовки
Математика
Цикл I (Лиценциат)

Matematica este ştiinţa despre structuri logice speciale, numite structuri matematice. Unele structuri matematice pot fi modele nemijlocite ale fenomenelor reale, pe când altele pot fi legate cu fenomenele reale numai prin intermediul unui lanţ de noţiuni şi structuri logice. Matematica prezintă în sine o reuniune armonioasă şi adâncă de cunoştinţe despre structurile matematice cu problemele sale şi oferă prin intermediul modelelor matematice metode comode şi fructuoase de descriere a celor mai diverse fenomene reale a lumii.

Pregătirea specialiştilor în cadrul specialităţii „Matematica Aplicată” este menită să asigure unicitatea unei ştiinţe abstracte cu diferite domenii de aplicare: informatică, mecanică, fizică, chimie, biologie, geologie, economie, sociologie, lingvistică, medicină, etc. Problemele reale din societatea contemporană subliniază necesitatea specialiştilor calificaţi.

Domeniul de formare profesională „Matematica” asigură pregătirea unor specialişti în domeniul general de studiu 44 Ştiinţe exacte. În acest domeniu se încadrează specialitatea 443.2 Matematica Aplicată.

Scopul programului. Pregătirea specialiştilor în cadrul specialităţii „Matematica Aplicată” este determinată de caracterul aplicativ a multor rezultate fundamentale din domeniul Matematicii, precum şi de necesitatea soluţionării ştiinţifice a problemelor, ce apar în diverse ramuri ale activităţii social-economice, argumentate prin utilizarea metodelor exacte de cercetare în baza aparatului matematic. Instruirea în cadrul acestei specialităţi se face pornind de la prerogativa că Matematica Aplicată este ramura ştiinţei, bazată pe cercetările fundamentale din domeniul matematicii şi aplicarea acestora în alte domenii de activitate.

Titlul conferit absolvenţilor este “Licenţiat în Ştiinţe exacte”. La finalizarea Programului de studii superioare de licenţă, Ciclul I, se acordă diploma de licenţă echivalentă cu 180 credite academice în sistemul ECTS.

Admiterea la facultate se realizează în baza concursului diplomelor de bacalaureat, de studii medii de specialitate (colegiu) şi a celor de studii superioare sau de licenţă. Facultatea asigură pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de studii pe plan internaţional şi mobilitatea academică a studenţilor.

Calificarea ciclului I (licenţiat în Ştiinţe exacte) este oferită studenţilor absolvenţi care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv examenul de licenţă)  cel puţin cu nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe:

  1. Cunoaşterea teoriilor principale ale matematicii superioare generale, ale matematicii aplicate şi istoria dezvoltării lor;
  2. Capacitatea de a analiza, interpreta adecvat, sintetiza şi generaliza cunoştinţele din diferite discipline matematice şi recomandările teoriilor interdisciplinare principale;
  3. Capacitatea de a aplica metode de analiză şi sinteză în activitatea profesională, de a aplica cunoştinţele teoretice obţinute la rezolvarea unor probleme matematice concrete;
  4. Capacitatea de a recunoaşte contextul în care diverse modele matematice descriu situaţia reală; de a cerceta diferite situaţii cu scopul de a le modela matematic;
  5. Abilitatea de a munci independent şi de a însuşi noi domenii prin studiu individual;
  6. Capacitatea de a planifica şi a realiza un proiect de modelare matematică a unor situaţii reale;
  7. Capacitatea de a însuşi şi implementa operativ softuri noi pentru soluţionarea problemelor de teren;
  8. Capacitatea de a însuşi metode noi de soluşionare a problemelor din domeniul matematicii aplicate şi mecanisme eficiente de implementare a rezultatelor teoretice în practica de modelare matematică.

Absolvenţii specialităţii Matematica Aplicatăpot activa în calitate de matematician, matematician-analist, matematician-programator, în orice ramură de cercetare, dezvoltare şi de producere, care asigură activitatea socială (politică, administrativă, de informare, educaţională, etc.) şi economică (producţie, aprovizionare, desfacere, investiţii, prestare a serviciilor), în instituţii, organizaţii, întreprinderi sau firme, în activitatea cărora se aplică modelarea matematică, calculatoare, sisteme şi tehnologii informaţionale, în ministere şi departamente, întreprinderi de stat sau private, firme şi companii producătoare de software, sau în calitate de profesori de matematică şi informatică în gimnazii şi licee, dacă au urmat modulul psiho-pedagogic. De asemenea, titularul diplomei de licenţă are acces la studii superioare de masterat de cercetare din acelaşi domeniu şi la studiile de masterat profesional din domenii înrudite.


Conținutul programului de studii
Codul disciplinei Titlu Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite
G.01.O.006 Limba străină (limba engleză) I (Цикл I) Экзамен 6
G.01.O.007 Educație fizică I (Цикл I) Коллоквиум 0
Practica de Inițiere în Specialitate II (Цикл I) Экзамен 2
U.02.A.013 Filozofie II (Цикл I) Экзамен 5
U.02.A.014 Economics II (Цикл I) Экзамен 5

Economics

„Economics”, ca componentă fundamentală a ştiinţei economice are funcţia instructiv-educativă, ce permite studenţilor, viitorilor specialişti să-şi formeze o gândire complexă, coerentă şi critică cu privire la modul de funcţionare a economiei contemporane.

Practica de Inițiere în Specialitate

La practica de iniţiere în specialitate studentul optează pentru locul de desfăşurare a practicii în cadrul laboratoarelor facultății. În cadrul practicii de iniţiere studentul se informează de principiile de funcţionare a calculatoarelor, sistemelor de operare, aplicaţiilor Word, Excel, Access, PowerPoint, sistemelor de fişiere, bazelor de date, navigarea şi comunicarea pe Internet, se familiarizează cu softuri matematice moderne, sistemul LATEX etc. Practica de iniţiere finalizează cu elaborarea unui produs program adecvat nive

Educație fizică

Obiectivele disciplinei.

Necesitatea, importanța și accesibilitatea practicării exercițiilor fizice de-a lungul întregii vieți; noțiuni de aerobică, gimnastică, atletism și jocuri sportive. Cunoștințe teoretice privind deficiențele și corectarea lor; noțiuni de somatometrie. Cultivarea simțului estetic, coordonării și ritmului de execuție a mișcărilor.

Realizarea unor indici crescuți pentru calitățile și deprinderile motrice de bază necesare studentului.

Filozofie

Disciplina Filozofie implică studierea celor mai importante şcoli, orientări, concepte, metode şi teorii filozofice. Cursul are scopul de a forma studenţilor Ciclului I - Licenţă, a învățământului universitar, a unei conştiinţe filozofice prin introducerea lor în cadrul diferitor situaţii problematice şi conceptuale din perspectiva evoluției gândirii umane, evidenţiind similitudini şi deosebiri a diferitor sisteme filozofice, paradigme şi concepţii despre lume. Acestea vor contribui la sintetizarea cunoştinţelor anterioare şi abilitatea de a le aplica în practică.